آکاایران: مصرف داروهای ضدتیروئیدی در دوران بارداری

آکاایران: داروهای ضدتیروئیدی، خط اول درمان پرکاری تیروئید در دوران بارداری به شمار می روند. پروپیل تیوراسیل(PTU)، متی مازول(MMI) و کاربی مازول(CMI) در دوران بارداری مورد استفاده قرار گرفته اند. مکانیسم اثر آنها کاهش ارگانیفیکاسیون ید، پدیده جفت شدن مونویدوتیروزین ها و دی یدوتیروزین ها و در نتیجه کاهش تولید هورمون های تیروئید است.

همچنین، پروپیل تیوراسیل می تواند مانع از تبدیل T4 به T3 در نسوج محیطی شود. تمام داروهای ضدتیروئیدی، قادر به عبور از جفت هستند و می توانند باعث مهار عملکرد تیروئید جنین شوند. میزان اتصال پروپیل تیوراسیل به آلبومین سرم بیشتر بوده و از نظر تئوری به نظر می رسد که میزان انتقال جفتی آن از متی مازول کمتر باشد.بررسی ها نشان می دهد که میزان عبور هر دو دارو از جفت یکسان بوده و تفاوتی بین میزان سرمی هورمون های تیروئیدی در خون بند ناف نوزاد در مادرانی که متی مازول یا پروپیل تیویوراسیل استفاده می کنند موجود نیست. از طرف دیگر، مصرف متی مازول در دوران بارداری در کشورهایی که پروپیل تیوراسیل ندارند با عارضه خاصی توام نبوده است. بنابراین، توصیه به تجویز پروپیل تیوراسیل به عنوان تنها داروی انتخابی در دوران بارداری، منطقی به نظر نمی رسد. با این وجود توصیه می شود که در سه ماهه اول بارداری پروپیل تیوراسیل داروی انتخابی باشد و به دلیل احتمال ضایعات شدید کبدی از ابتدای 3 ماهه دوم بارداری، پروپیل تیوراسیل به متی مازول تغییر یابد. در بسیاری از کتب مرجع توصیه شده که داروهای ضدتیروئیدی در دوران شیردهی تجویز نشوند. به طور کلی مصرف پروپیل تیوراسیل با دوزکمتر از 300 میلی گرم در روز در دوران شیردهی، می تواند فاقد عارضه تلقی شود.

منبع: شفا آنلاین
.

منبع : hidoctor.ir