bxs1

آکاایران: باردار شدن در شیردهی | آیا باردار شدن در شیردهی میتواند مشکل زا باشد؟

قدیمی ها به باردار شدن در دوران شیردهی ،بارداری شیر به شیر می گفته اند.فاصله کم میان بارداری ها میتواند خطراتی را از جمله خطر مرگ مادر،کم خونیی مادر،کم وزنی جنین،مرده زایی ،مرگ نوزاد و ... را داشته باشد.با ما باشید تا مشکلات و آثار باردار شدن در شیردهی را بدانید.

همانطور که میدانید فاصله کم میان حاملگی ها با افزایش خطراتی همچون وزن کم نوزاد هنگام تولد ،مرگ نوراد و مرده زایی ،خطر مرگ مادر ، کم خونی مادر و خونریزی سه ماهه بارداری همراه است.قدیمی ها اسم اینگونه بارداری را بارداری شیر به شیر می نامند و ادعا میکردند گاهی مادری که دوران شیردهی به خاطر قاعده نشدن باردار نمیشده به قید قرعه و از سر شانس صاحب فرزند دوم میشده است.اثرات باردار شدن در شیردهی بر مادر و جنین را با ما بخوانید.

bxs2

نتایج یک بررسی نشان می دهد: حاملگی مجدد در دوران شیردهی تأثیر منفی بر عاقبت بارداری ندارد.حدود ۳۰ درصد از
حاملگی ها در کشورهای در حال توسعه ناخواسته و فاقد برنامه ریزی هستند.به طور دقیق مشخص نیست که تغذیه نوزاد از شیر
مادر حامله تا چه حد بر طول حاملگی اثر می گذارد.در این شرایط هورمون ها به ویژه هورمون اکسی توسین می تواند
باعث انقباض رحم حامله و زایمان زودرس شود.

در یک بررسی که توسط فرح مادرشاهیان عضو گروه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با هدف تعیین اثر
تغذیه از شیر مادر در طی بارداری مجدد و تأثیر آن بر عاقبت حاملگی انجام شد، ۸۰ زن که در
دوران شیردهی حامله شده بودند به عنوان گروه مورد و ۲۶۰زن باردار غیر شیرده به عنوان گروه شاهد وارد بررسی
شدند.اطلاعات مربوط به وزن نوزاد، تغذیه دوران بارداری و عاقبت حاملگی طی پرسشنامه هایی بدست آمد.

نتایج آماری مطالعه نشان می دهد وزن نوزادان در دو گروه با هم اختلاف معناداری نداشت در مورد عاقبت حاملگی در گروه مورد ۷۳ نفر
زایمان طبیعی و سزارین داشتند و ۷ نفر سقط و مرده زایی داشتند.در گروه شاهد نیز ۲۴۶ نفر زایمان طبیعی
و سزارین داشتند و برای ۱۴ نفر سقط و مرده زایی پیش آمد که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری در
دو گروه مشاهده نشد.یافته های نهایی این مطالعه حاکی است: حاملگی مجدد در
دوران شیردهی اثر سویی بر عاقبت بارداری ندارد.

bxs3
باردار شدن در شیردهی | آیا باردار شدن در شیردهی میتواند مشکل زا باشد؟باردار شدن در شیردهی | آیا باردار شدن در شیردهی میتواند مشکل زا باشد؟

باردار شدن در شیردهی و اثرات آن بر جنین

قد یم ها فاصله کم میان د و هم شیر را پد ید ه مثبتی می شمرد ند و می گفتند خوب است بچه ها با هم بزرگ شوند . اما واقعیت این است که د و زایمان پی د رپی آن هم با فاصله زمانی خیلی کم فشار روانی زیاد ی بر ماد ر وارد می کند و می تواند زمینه ساز بروز مشکلاتی برای بچه ها نیز شود . معمولا ماد ر بعد از زایمان د چار افسرد گی پس از زایمان می شود و باید تحت د رمان و مراقبت قرار بگیرد . همسر وظیفه د ارد د ر تمام مسئولیت ها شریک اوباشد و باری از د وش ماد ر بر د ارد .

نقش حمایتی مرد بعد از زایمان می تواند مشکلات روانی و جسمی خانم را تا حد زیاد ی کاهش د هد . افسرد گی بیماری خطرناکی است که اگر به موقع د رمان نشود تبعات ناخوشایند ی به د نبال دارد. به ویژه د ر مورد ماد ران شیرد هی که بارد ار هم هستند این مسئله مشکلات مضاعفی ایجاد می کند چون نگهد اری از د و بچه با اختلاف سنی کمتر از د و سال د رست شبیه نگهد اری از یک د وقلو بسیار کار مشکلی است. یک ماد ر افسرد ه قاد ر نیست به خوبی از خود ش مراقبت کند و آنطور که باید به نوزاد رسید گی نخواهد کرد . بهترین فاصله بین د و فرزند چیزی بین د و تا پنج سال است.

ایسنا ، دکتر سلام

.

منبع : persianv.com