آکاایران: تأثیر عجیب شیر مادر در کاهش درد نوزادان هنگام انجام واکسیناسیون

درد، پدیده ای پیچیده شامل عناصر فیزیولوژیک، رفتاری و اجتماعی است. درد حاد، یکی از محرک های مضر تجربه شده توسط نوزادان است که در اثر صدمه، بیماری و اقدامات بهداشتی و درمانی اتفاق می افتد.
مدیریت درد در نوزادان بسیار حائز اهمیت است، زیرا باوجوداینکه آن ها قادر به ابراز کلامی درد خود نیستند، درد ناشی از هر عمل دردناکی در ابتدای تولد در خاطر نوزاد باقی می ماند.

مدیریت درد در نوزادان بسیار حائز اهمیت است، زیرا باوجوداینکه آن ها قادر به ابراز کلامی درد خود نیستند، درد ناشی از هر عمل دردناکی در ابتدای تولد در خاطر نوزاد باقی می ماند.
همچنین در زمان بروز درد حاد، هورمون های استرس مانند کورتیزول و کاته کولامین ها، باعث افزایش تخریب بافتی، عدم دفع مایعات، کاهش حرکات روده ای، ضعف ایمنی، بروز تاکی کاردی، ایسکمی و آریتمی های بطنی می شوند.
به علت عوارض جانبی زیاد داروهای ضد درد بر نوزادان، در استفاده از آن ها برای کاهش دردهای واکسیناسیون در نوزادان جای شک و ابهام وجود دارد. ازاین رو استفاده از روش های غیر دارویی کنترل درد مانند تحریکات چند حسی، تماس پوست با پوست، تغذیه با شیر مادر و مکیدن غیرمغذی برای تسکین درد استفاده می شود.

آکاایران: نقش بوی شیر مادر در تسکین درد نوزادان

bxs1

در این میان نقش سیستم بویایی موردتوجه خاص قرار دارد، زیرا در زمان تولد در مقایسه با سایر دستگاه های حسی نوزاد، جزء کامل ترین دستگاه ها محسوب می گردد. نوزاد انسان قادر است بوی شیر مادر خود را در همان روزهای نخست، فاقد تجربه بویایی قبلی تشخیص دهد.
برای بررسی نقش بوی شیر مادر در کاهش درد نوزادان، محققینی از دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مطالعه ای را بر روی 60 نوزاد یک تا سه روزه کامل و سالم در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه و هنگام دریافت نوبت اول واکسن هپاتیت ب انجام داده اند.
برای انجام این پژوهش، نوزادان به دو گروه «آزمون» و «شاهد» تقسیم شدند که برای گروه اول از بوی شیر مادر استفاده شد، ولی گروه دوم مداخله ای را هنگام تزریق واکسن دریافت نکرد.
نتایج نشان داد که میانگین تعداد ضربان قلب و میانگین درصد اشباع اکسیژن در گروهی که با بوی شیر مادر تحریک شده بودند، نسبت به گروه فاقد مداخله به صورت معنی داری کمتر بود.
به گفته محققین، این یافته به معنای تأثیر مثبت بوی شیر مادر بر پاسخ های فیزیولوژیک و کاهش درد ناشی از واکسیناسیون در نوزادان است.
قابل ذکر است نتایج مطالعه فوق به صورت مقاله ای علمی پژوهشی در نشریه «افق دانش» وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد به چاپ رسیده است.

bxs2