هورمون تیروکسین و افزایش خطر سقط جنین

 
کمبود نسبی هورمون “تیروکسین” نیز ، موجب افزایش خطر سقط جنین، تولد پیش از موعد و مسمومیت حاملگی می شود میزان کم هورمون تیروئید، زایمان را دشوار و طولانی می کند پزشکان می گویند زنان بارداری که هورمون تیروئید در آنها کم ترشح می شود به احتمال زیاد در هنگام وضع حمل دچار مشکل می شوند.