فرق سزارین و زایمان طبیعی  

لیلا هادی پور کارشناس ارشد مامایی اداره سلامت مادران وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعی فارس، گفت: زایمان به دو صورت طبیعی و غیر طبیعی انجام می‌ گیرد که سزارین روش غیر طبیعی است...

وی گفت: زایمان به روش سزارین در صورتی انجام می‌ گیرد که جان مادر و نوزاد در خطر باشد. سزارین عمل جراحی بزرگی است که تمام عوارض اعمال جراحی را دارد.
کارشناس ارشد مامایی اداره سلامت مادران وزارت بهداشت گفت: یک عمل سزارین نیازمند تجهیزات، نیروهای متخصص از قبیل متخصص زنان، بیهوشی و جراح است و این عمل هزینه بسیاری را برای بیمار و بیمارستان در بردارد.
هادی ‌پور افزود: عفونت و خونریزی در زنانی که زایمان به روش سزارین انجام می ‌گیرد، نسبت به کسانی که به صورت طبیعی زایمان می ‌کنند، بیشتر است.
زنانی که به صورت غیر طبیعی زایمان می‌ کنند تا مدت‌ ها نمی ‌توانند، کارهای خود را انجام دهند.
عفونت و خونریزی در زنانی که زایمان به روش سزارین انجام می ‌گیرد، نسبت به کسانی که به صورت طبیعی زایمان می ‌کنند، بیشتر است.
وی اضافه کرد: در سزارین با این که تاریخ دقیق زایمان مشخص می ‌شود، ولی ممکن است، اشتباهی صورت گیرد و بچه نارس به دنیا بیاید.
درد در زایمان طبیعی، بعد از آن، از بین می‌ رود؛ به طوری که فاصله شروع زایمان تا پایان آن درد وجود دارد و بعد از زایمان درد بسیار کم است.
کارشناس ارشد مامایی اداره سلامت مادران وزارت بهداشت گفت: با روش‌ هایی دردهای زایمان طبیعی را می‌ توان کاهش داد که از مهمترین آن ها می ‌توان به مواردی چون استفاده از ماساژ، انجام زایمان در محلی که فرد در آن احساس راحتی کند به طوری که خلوت مادر رعایت شود و اجازه ورود یک نفر همراه در اتاق زایمان، اشاره کرد.
وی اضافه کرد: روش ‌های متفاوتی چون روش ‌های غیردارویی و دارویی برای کاهش درد زایمان در یک زایمان طبیعی به کار می ‌روند.
متداول ترین روش غیردارویی عبارت است از آماده سازی روانی بیمار قبل از زایمان که در این روش با آموزش صحیح نحوه تنفس و تمرکز زیاد، احساس درد کاهش می ‌یابد.
اساس آن بر این واقعیت است که اضطراب و ناآشنایی با مراحل زایمان، درد را تشدید می ‌کند و از این رو حمایت روانی از بیمار، درد را کاهش خواهد.
هادی ‌پور افزود: درد زایمان طبیعی به صورت مداوم نیست، ممکن است 30 ثانیه تا 60 ثانیه مادر درد داشته باشد و 2 دقیقه بدون درد باشد.
وی اضافه کرد: تحقیقات در بیشتر کشورهای پیشرفته بیانگر این است که زایمان‌ های طبیعی بهتر از زایمان ‌های سزارین است. 85 درصد از زایمان ‌ها طبیعی است و 5 تا 15 درصد به خاطر حفظ جان مادر و نوزاد باید به صورت سزارین انجام شود.
هادی ‌پور گفت: میزان خونریزی زنان بعد سزارین 2 برابر زایمان طبیعی است و احتمال عفونت زنان بعد عمل سزارین بسیار بیشتر از زایمان طبیعی است.
برای زایمان سزارین باید مرکزی با تمام تجهیزات کامل وجود داشته باشد. در یک اتاق عمل معمولی نمی ‌توان این کار را انجام داد. اگر مادری به داروی بیهوشی حساس باشد ممکن است عوارضی برای آن به وجود آید و احتمال ایجاد عوارض وابسته به بیهوشی، در سزارین خیلی بیشتر از زایمان بدون درد است.
کارشناس ارشد مامایی اداره سلامت مادران وزارت بهداشت گفت: ممکن است که پس از عمل زایمان، عوارض ریوی در مادر به وجود آید و هم آغوشی مادر و نوزاد در عمل سزارین به خوبی برقرار نمی شود.
زنی که عمل سزارین انجام می‌دهد 5 تا 10 روز بعد از زایمان قادر به انجام کارهای شخصی خود نیست.
طبق آماری که در سال 86 وجود دارد 40/5 درصد زایمان‌ ها در کشور ما به صورت سزارین و 59/4  درصد به صورت طبیعی بوده است.
منبع:تبیان
ویرایش و تلخیص:آکاایران