bxs1

نوجوان در این دوران با احساسات جدیدی سازگاری بدست می آورد که در نتیجه تحولات بدنی او بوجود آمده، عواطف نوجوان دچار نوعی سرگردانی بوده و از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

رشد و تکامل نوجوان در این مرحله بیشتر تحت تاثیر هیجانها و عواطف است، او دائما در هیجان بسر می برد و از هیجانی به هیجان دیگر گرایش دارد. محبت نوجوان ابتدا به خودش متوجه است و کم کم قادر می شود دیگران را دوست داشته باشد او برای خود قهرمانی انتخاب کرده و سعی می کند با آنها همانندی کند.

از هیجانها و عواطف مهم دوران نوجوانی می توان از ترس، محبت و خشم نام برد. تغییرات جسمی در نوجوان نوعی شرم بوجود می آورد. ترس در وجود نوجوان هویدا می شود و ناراحت است از این که شاید مورد پذیرش قرار نگیرد. در برخورد با واقعیت زندگی بیمناک است و دائما درخود فرو می رود. به هنگام هیجان قادر نیست خود را کاملا کنترل کند و دچار نوعی عدم تعادل و توازن است. گاهی تسلیم و اسیر حالات هیجانی و روانی می شود و با کوچکترین ناکامی به اندوه و ناامیدی مبتلا می شود.

نوجوان سعی دارد که مستقل و متکی به خود باشد. به مطالعه و ورزش علاقه مند است، هنر و سینما او را به وجد می آورد. استقلال را دوست دارد و سعی می کند از والدین خود مستقل شود و به خویشتن متکی شود. آینده نگری در نوجوان شدت می یابد و برای کار شغل و ... خود طرح و برنامه ارائه می دهد و در شرایطی طبق آنها حرکت و عمل می کند. نوجوان برای کسانی که دوستش دارند احترام خاصی می گذارد. زود تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی قرار می گیرد و در اظهار نظر تردید و دودلی دارد که مبادا مورد انتقاد قرارگیرد و با عدم پذیرش روبرو شود.

بارزترین خصوصیات نوجوان گرایش به انزوا طلبی است . اگرچه نوجوان بیشتر وقت خود را با همسالان و گروه می گذراند ولی تمایل به گوشه گیری دارد و علاقه مند است حتی برای لحظه ای در دنیای شگفت آور افکار آرزوها و ایده های خود غرق شود و مدتی از دنیای پرآشوب محیط واقعی فاصله بگیرد.

 

خصوصیت اجتماعی دوران نوجوانی

نوجوان می کوشد که اظهار وجود کند. از پذیرش خود توسط گروههای اجتماعی لذت برده و احساس رضایت می کند، همانندسازی او بیشتر در جهتی است که پذیرش دیگران را به همراه داشته باشد، در این دوره نوجوان مقررات و روابط اجتماعی را به خوبی درک می کند، و به ارزش و اهمیت آن پی می برد و برای رعایت کامل آن می کوشد.

از ویژگیهای اجتماعی نوجوان پیدایش یا گرایش به دیدهای خاص است که معمولا به شکلهای علاقه به انتقاد،  اصلاح انتخاب دوست، علاقه به رهبری، گرایش اخلاقی به همسالان و معلمان، اعتماد به نفس، گسترش فعالیت اجتماعی و ... ظاهر می شود.

نگرش و بینش اجتماعی او موجب درک و شناخت چگونگی روابط خود و دیگران می شود و او را به سمت شناخت بهتر و کسب تجربیات خاصی هدایت می کند.از قوانین دست و پاگیر که موجب  جلوگیری از فعالیتهای مختلف وی می شود سرپیچی می کند به افکار خود پایبند بوده و در مقابل جهت گیریهای مخالف پایداری نشان می دهد.

او همواره در پی آزمایش و تلاش جدید است و هیچ توجهی به دشواریها و مشکلات ناشی از تجربیات نوین خود ندارد. علاقه مند است کارهای جدی، مشکل و با اهمیتی را انجام دهد و مسئولیت قبول کند تا هرچه بیشتر مورد قبول دیگران قرارگیرد

نوجوان در این دوره خود را برای ایفای نقش آماده می کند و تلاش دارد تجربیات لازم را بدست آورد. وی دوست دارد که وابستگی به دیگران را کاهش دهد و با مقررات و مراجع قدرت، کم وبیش به مخالفت می پردازد و از قوانین و مقررات اخلاقی و اجتماعی که موجب رشد و تکامل شخصیت و امنیت او می شود، پیروی کرده و در زندگی از نمونه ها و شخصیتهای موفق تقلید می کند. او سعی می کند احساسات و خواسته های خود را به مورد اجرا درآورد و معلومات و اطلاعات لازم را برای موفقیت در مسائل مختلف اجتماعی بدست آورد.

نوجوان سعی می کند از فشارهای اجتماعی خود کم کند، دوست دارد با ایجاد هماهنگی و تعادل بین خواسته ها و امیال و کشش های متضاد و گوناگون خود هویت خویش را نمایان کند و به تثبیت برساند.

او همواره در پی آزمایش و تلاش جدید است و هیچ توجهی به دشواریها و مشکلات ناشی از تجربیات نوین خود ندارد. علاقه مند است کارهای جدی، مشکل و با اهمیتی را انجام دهد و مسئولیت قبول کند تا هرچه بیشتر مورد قبول دیگران قرارگیرد.

فرآوری: نوریه نوچمنی

بخش خانواده ایرانی تبیان