bxs1

در قسمت اول و دوم گفتیم که نوجوان بنا به اقتضای سنش دارای مدرسه ای است که با مدرسه ی ظاهری متفاوت است و درس ها و واحدهای مخصوص به خود را دارد.به ویزگی این مدرسه پرداختیم و چرایی ایجاد آنرا مورد ببرسی قرار دادیم اما هم والدین و هم معلمان بهتر است از ویزگیهای اطلاعات در این مدارس باخبر باشند تا اگر نمی توانند به آن وارد شوند ،خیلی هم از دنیای آنها بیگانه نباشند.

ویژگیهای اطلاعاتی که در مدارس نامرئی منتقل می‏شود اطلاعاتی که در مدارس نامرئی منتقل می‏شود،دارای چه‏ ویژگیهایی است؟این ویژگیها عبارت‏اند از:

** این اطلاعات معمولا کوتاه هستند اطلاعاتی که در مدارس‏ نامرئی بین بچه‏ها منتقل می‏شود.در مقایسه با مطالب درسی که‏ در کلاس گفته می‏شود،معمولا بسیار کوتاه است.معمولا مدتها،بدون آنکه توضیح زیادی راجع به آنها داده شود،در قالب‏ چند جمله بین بچه‏ها ردوبدل می‏شود.در این شرایط،کسی که‏ اطلاعات بیشتری دارد و یا خیالپرداز خوبی است.در مقام معلم، قرار می‏گیرد و سایرین در نقش دانش‏آموز ظاهر می‏شوند.

 

** یادگیری این اطلاعات به تمرین و تکرار نیاز ندارند در مقایسه با مطالب کلاسی،که آموختن آنها به تمرین و تکرار نیاز دارد و باید تکالیفی را در زمینه آنها در خانه انجام داد،اطلاعات‏ مدرسه نامرئی به این تمرین و تکرار احتیاج ندارد.همین‏که سخنی‏ گفته می‏شود،آموزش نیز صورت می‏گیرد.و حتی اگر فرد بخشی از آن را ناقص بفهمد یا خود چیزهایی به آن بیفزاید و یا از آن‏ کم کند،به هیچ‏وجه مورد بازخواست قرار نمی‏گیرد،در حالی‏ که اگر مطالب کلاسی را نیاموخته باشد یا تغییر دهد،از طریق کسر نمره و توبیخهای مدرسی مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت.این‏ ویژگی خود گواه این نکته است که مطالب مدرسه نامرئی در مقایسه با مطالب مدرسه مرئی جذاب‏تر و شیرین‏تر است.بعلاوه‏ مطالب درسی اضطراب و توبیخ به همراه دارد؛درحالی‏که‏ مدرسه نامرئی از این نکته منفی مبرا است.

 

** اصراری بر یادگیری مطالب مدرسهء نامرئی وجود ندارد در مدارس رسمی و در کلاسهای درس،معلم و تمام عوامل‏ اجتماعی اصرار دارد که دانش‏آموزان مطالب را به خوبی بیاموزند. این اصرار و اجبار در عین حالی که نوعی صرف انرژی دربردارد و سبب خستگی و فرسودگی معلم و والدین می‏شود،کمندی است‏ که نوجوان را دربند خود اسیر می‏کند.اصرار ما برای اینکه فردی‏ به گونهء خاصی رفتار کند یا مطالب خاصی را بیاموزد او را به طور ناخودآگاه در موقعیت مقاومت و گریز قرار می‏دهد.اما وقتی که‏ افراد بدون اصرار خاصی با یکدیگر طرح دوستی می‏ریزند، معمولا بدون مقاومت هم به دوستی خود ادامه می‏دهند.اگر یکی‏ از آنان اصرار و اجبار زیادی برای حفظ دوست دیگر از خود نشان‏ دهد،در او نوعی مقاومت و فرار و گریز ایجاد می‏کند.مطالب‏ درسی در مدارس رسمی نیز چنین مقاومتی را در دانش‏آموزان به‏ وجود می‏آورد.مقاومتی که برای خود دانش‏آموز چندان خودآگاه‏ نیست و اولیای مدرسه و خانه نیز آن را درست نشناخته‏اند.

وقتی که دانش‏آموزی در مدرسه نامرئی مطلبی را به دوست‏ خود منتقل می‏کند،هیچ اصراری برای یادگیری آن ندارد؛در اینجا این اصرار از طرف مستمع است که می‏خواهد مطالب فرد مقابل را بشنود و در مدرسه رسمی،معمولا معلم مطلبی را با ولع‏ بیان می‏کند و دانش‏آموز با اکراه مستمع آن است.درحالی‏که در مدرسه نامرئی ولع شنونده،گویند را به بیان مطالب وادار می‏کند. این نیز یکی از تفاوتهای مهم اطلاعات انتقالی در مدرسه نامرئی و مدرسه رسمی است.

دانش‏آموز در مدرسه‏ نامرئی فعال می‏شود و در مدارس رسمی به طرف انفعال کشیده‏ می‏شود.بخصوص زمانی که نقش خود دانش‏آموز در برنامه‏های‏ درسی نادیده گرفته می‏شود،این انفعال بیشتر به چشم می‏خورد

** مطالب مدرسه نامرئی،بدون تکرارهای خسته‏کننده است‏ مطالبی که در مدارس رسمی منتقل می‏شود،معمولا به شکل‏ کسالت‏آوری تکرار می‏شود.ممکن است یک نصیحت در یک‏ مدرسه بارها و بارها تکرار شود.این تکرار احساسی در دانش‏آموزان ایجاد می‏کند که اگر گوش هم ندهد.آنقدر گفته‏ خواهد شد تا بیاموزند وقتی که دانش‏آموز در مقابل تکرارهای‏ مکرر قرار می‏گیرد،تلاشی برای دقّت و توجه از خود نشان‏ نمی‏دهد.درحالی‏که در مدارس نامرئی این تکرار صورت‏ نمی‏گیرد.زیرا در اصل ضرورتی برای تکرار احساس نمی‏شود. همین امر سبب فعال شدن متعلم می‏شود.دانش‏آموز در مدرسه‏ نامرئی فعال می‏شود و در مدارس رسمی به طرف انفعال کشیده‏ می‏شود.بخصوص زمانی که نقش خود دانش‏آموز در برنامه‏های‏ درسی نادیده گرفته می‏شود،این انفعال بیشتر به چشم می‏خورد.

ما برای‏ رسیدن به اهداف پرورشی،باید قانونمندیهای مدرسه نامرئی را به‏ رعنوان یک سیستم بپذیریم و راههای ورود به آن را،بدون به هم‏ ریختن این سیستم،بیابیم

** در مدرسه نامرئی ارتباط آشکاری بین مطالب قبلی و مطالب‏ بعدی وجود ندارد در مدارس رسمی اطلاعاتی که در هر جلسه درس منتقل می‏شود،از یک سو به جلسات قبل مربوط است و از سوی دیگر پایه‏ای برای مطالب بعدی به شمار می‏رود.درحالی‏ که مطالب مدرسهء نامرئی چنین نیست.هر مطلب،مطلبی مستقل‏ است و همین امر سبب می‏شود که یادگیری آن خالی از فشار و اضطراب باشد این عوامل باعث می‏شود که مطالب مدرسهء نامرئی‏ جاذب‏تر،سریع الوصول‏تر و مؤثرتر باشد،شخصیت نوجوان‏ براساس همین مطالب شکل بگیرد و تلاشهای بسیاری که در مدرسه رسمی انجام می‏شود،بی‏ثمر و یا کم‏ثمر بماند.

ما برای‏ رسیدن به اهداف پرورشی،باید قانونمندیهای مدرسه نامرئی را به‏ رعنوان یک سیستم بپذیریم و راههای ورود به آن را،بدون به هم‏ ریختن این سیستم،بیابیم.اگر در مدرسهء نامرئی به گونه‏ای‏ مداخله کنیم که آن را به مدرسه رسمی خود نزدیک کنیم،مدرسه‏ نامرئی در کنار این مدرسه رسمی شکل می‏گیرد و با اطلاعات‏ خاص خود شروع به فعالیت می‏کند.

 

 

فرآوری : داوودی

بخش خانواده ایرانی تبیان

منبع : tebyan.net