بلوغ مرحله تغییر و تحول بدنى و روانى است که دختر ناگهان خود را در حالت قاعدگى و پسر خود را در حالت احتلام میابد.

بروز این حالت براى افرادى که زمینه ی  آن را ندارند، موجب نوعى حالت بهتزدگی، تعجب، شرم و کمرویى و زمانى هم احساس گناه و تصمیمگیرى هاى خطرآفرین است. براى برخى دیگر امرى عادى و توأم با احساس نشاط از این امر است که مرد یا زنى کامل شده اند و این مواضع به نحوه تربیت، آداب و فرهنگ خانواده و جامعه بستگى دارد.  

ویژگیهاى مرحله بلوغ نوجوان

دوره اى پر از تب و تاب و توأم با اضطراب است. امر بلوغ در دختران و پسران یکباره بوجود نمی آید و یکباره هم تثبیت نمى شود. دخترى که براى اول بار حائض مى شود، ممکن است دوره حیض او یکى دو روز طول بکشد، در ماه بعد اتفاقى نیفتد، و ماه پس از آن دورهاش 3 تا 4 روز باشد و ... براى اینکه این دوره بصورت یک سیکل 28 روزه در آید ( که 8 روز آن در حالت حیض و 20 روز آن در پاکى است ) 4 تا 6ماه و گاهى تا 2 سال طول مىکشد. 

در پسران این بروز و ظهور وصفى ثابت ندارد. در شرایط عادی، در هر 12 تا 14 روز ممکن است بروز کند. دورى و نزدیکى وقوع آن به عوامل متعددى بستگى دارد که از جمله عامل بیمارى یا سلامت، وضع اضطراب و عصبیت، دیدنها، شنیدنها، رؤیاها و تخیلات و ... است.

 

آموزشهاى مربوط به مرحله بلوغ

چه بسیارند آموزشهاى شرعی، اخلاقی، اجتماعی، و حتى شیوه هاى خودکنترلى که در این مرحله از عمر باید به نوجوان داده شوند. برخى از آنها عبارتند از:  

* آموزشهایى در جنبه نظافت و رعایت بهداشت، مثل دوش آب ولرم گرفتن و ...  

*آموزشهاى اخلاقى در جنبه پاسدارى از شرافت خود، نشست و برخاستها و ...

*آموزش دینى از غسل، نماز، روزه، محرم ، نامحرم ، حرام و غیر حرام و ...  

*آموزشها در عرصه معاشرتها و آمد و شدها، لمسها و اختلاط ها و ...  

* آموزشهاى سیاسى و انضباطی، در عرصه عضویتها، مشارکتها و ....  

* آموزش مواضع فرهنگی، درعرصه آداب، رسوم، هنر، فلسفه حیات، تشکیل خانواده و ... 

بلوغ  براى افرادى که زمینه آن را ندارند، موجب نوعى حالت بهتزدگی، تعجب، شرم و کمرویى و زمانى هم احساس گناه و تصمیمگیرىهاى خطرآفرین است. براى برخى دیگر امرى عادى و توأم با احساس نشاط از این امر است که مرد یا زنى کامل شدهاند و این مواضع به نحوه تربیت، آداب و فرهنگ خانواده و جامعه بستگى دارد

مواضع والدین در قبال نوجوان در مرحله بلوغ  

*موضع پذیرش، انس و صفا، خیرخواهی، همدلى و همراهى و همکارى در حل مشکل است.  

*موضع هدایت و کمک به او در انطباق با شرایط زندگى است.  

* اصل کجدار و مریز را از یاد نمى بریم و در آنگاه که او خشمگین است، حتى از صحنه درگیرى کناره گیرى مى کنیم و در آنگاه که او آرام شد به تذکر و موعظه وى مى پردازیم.

*موضع ما، موضع رعایت است و نگهبانی، مراقبت است و کنترل غیرمستقیم.  

*موضع تعدیل است از طریق غذاها، تذکرها و نزدیک کردن او به خود.  

* والدین فرزندان خود را وزیر خود بگیرند و بکوشند تا حدود امکان او را با خود همراه کنند. به عبارت دیگر نوعى کارآموزى زندگى در این مرحله باید وجود داشته باشد.  

*در این مرحله روابط خاص، درگیرى ها، بحثها و جدالهاى والدین باید به دور از چشم و گوش فرزندان باشد.  

بخش خانواده ایرانی تبیان


منبع : tebyan.net