ایام که نزدیک به زمان کنکور می شود دانش آموزان ساعت های بیشتری را برای آمادگی صرف می کنند و سعی دارند از هر

منبع : tebyan.net