جوان‏ها، تقریباً در تمامى خانواده‏ها ، فرهنگ‏ها ، شهرها و کشورها، صفات نسبتاً مشابهى دارند ، از جمله این که تمایل زیادى براى مشارکت در کارهاى روزمرّه خانه (مثل گرفتن نان از نانوایى سرِ کوچه) از خود ، نشان نمى‏دهند و در عین حال، براى تماشاى مستقیم و بى‏واسطه بازى تیم فوتبال مورد علاقه‏شان ، حاضرند صدها کیلومتر را در سرما و گرما سفر کنند، با آن که مى‏دانند آن بازى، مستقیماً از تلویزیون هم پخش مى‏شود و مى‏دانند که احتمال شکست تیمشان هم وجود دارد.

تجربیات و مشاهدات ما نشان مى‏دهند که جوان‏ها، به دلیل آن که در اوج توانایى‏هاى جسمى و در دوره شکوفایى استعدادهاى عاطفى خود به سر مى‏بَرند، هیجان‏خواه‏تر از دیگر گروه‏هاى سنّى جامعه‏اند و انرژى بیشترى را در راه رسیدن به یک تجربه هیجانىِ جدید ، صرف مى‏کنند.

هیجان چیست؟

هیجان ، مجموعه‏اى از واکنش‏هاى جسمى ـ روانى است که انسان یا حیوان، غالباً در برابر پدیده‏ها و رویدادها یا محرّک بیرونى، از خود ، نشان مى‏دهند. هیجان‏ها و انگیزه‏ها، بر روى هم، احساس ما را تشکیل مى‏دهند و با هم، رابطه تنگاتنگ دارند ، از جمله این که هیجان‏ها و انگیزه‏هاى اساسى، رفتارهاى ما را فعّال مى‏سازند و هدایت مى‏کنند. به عنوان نمونه، میل جنسى که از انگیزه‏هاى نیرومند موجود در آدمى است،

منبع : tebyan.net