در مقاله " خود کشی برای حساس ترین نیاز" گفتیم که غریزه جنسی در میان نیاز های دیگر جسمانی از حساسیت خاصی برخوردار است و برای ارضای مناسب و صحیح آن باید از راه های منطقی(ازدواج) بهره جست . و اینک سعی داریم  به نکات دیگری در این باب بپردازیم.

 به هنگام فراهم نبودن شرایط 

 نه تنها از ارضاء ناصحیح اجتناب کنید بلکه از تمامی عوامل تشدید کنندة آن نیاز بپرهیزید : خداوند نسبت به نوع برخورد با این نیاز هشدار تکان دهنده ای می دهد . ((لا تقربوا الّزنا انّه کان فاحشه و ساء سبیلاً)) (اسراء /32) ((به زنا نزدیک نشوید که عملی بسیار زشت و راهی بسیار بد است)) برای اینکه بیشتر به مفاهیم و پیام این آیه پی ببریم لازم است که دربارة کلمات ((لا تقربوا)) ، ((فاحشه)) و ((ساء سبیلا)) توضیح بیشتری داده شود .

نکتة اول در ((لا تقربو الزنا)) است یعنی نزدیک زنا نشوید : این نزدیک نشدن تفاوت معنایی زیادی با انجام ندادن آن کار دارد و حوزة مفهومی و مصداقی بیشتری را شامل می شود : خداوند طبق این آیه از تمامی اعمال ، رفتار و گفتاری که به نوعی ممکن است باعث نزدیک شدن به آن عمل شود نهی می کند ، بنابراین این نهی ، تنها نهی از آن عمل نیست بلکه نهی از تمامی مقدمات آن عمل و تمامی رفتارها و کردارهایی است که ممکن است باعث نزدیک شدن به آن عمل شود.

 این نهی ، تنها نهی از آن عمل نیست بلکه نهی از تمامی مقدمات آن عمل و تمامی رفتارها و کردارهایی است که ممکن است باعث نزدیک شدن به آن عمل شود

از اینرو برخی دختران و پسران که حریمها را رعایت نمی کنند ، حرمت حجب و حیا را پاس نمی دارند ، در روابطشان ، خوش آمدنها جای ضرورتها را گرفته است به پرتگاهی نزدیک می شوند که هر لحظه امکان سقوط در آن است و در سراشیبی گام برمی دارند که ایستادن و توقف در آن کار مشکلی است و خصلت و جاذبه های نفسانی روابط غیر ضروری بین دختر و پسر به گونه ای است که اگر دچار نشدن و آلوده نشدن به این نوع روابط نیاز به اراده دارد ، اما در صورت دچار شدن ، جدا شدن و رها شدن از آن، نیاز به اراده ای بسیار افزونتر دارد چرا که این گونه روابط برای هوی و هوسهای انسان ، بسیار خوشایند است و مقابله با آن ارادة بسیار مستحکم تری را طلب می کند .

طبق بیان این آیه ، تنها تحریم روابط نا مشروع مدنظر نیست بلکه تحریم همة اعمالی است که ممکن است به این عمل منتهی شود و با این دیدگاه ، تمامی روابط ، صحبت ها و نگاههای غیر ضروری در حوزی این نهی و این تحریم قرار می گیرد و از اینروست که نگاه به نامحرم حرام گشته است چرا که زنای چشم قلمداد شده است و همینطور برخی رفتار و گفتارها همین حکم رادارند، و یکی ازعلل این گونه تحریمها این است که نیاز جنسی با تمام نیازهای انسان یک فرق مهم دارد و آن خفتگی این نیاز و تحریک پذیری بسیار این نیاز است ، یعنی اگر عوامل بیدار کنندة این غریزه در وجود انسان بوجود نیاید به تبع آن ، این نیاز نیز حالت خفتگی خود را حفظ می کند و از عوامل بسیار مهمی که در بیدار شدن و تحریک کردن این نیاز بسیار مؤثر است همین نگاههای آلوده ، صحبتهای عشوه گرانه ، صحنه های شهوت انگیز و روابط غیر ضروری است .

و اما نکته دوم ایة مدّنظر این است که خداوند زنا را عملی بسیار زشت و راهی بسیار بد می داند و خداوند خواسته است با بکار بردن این کلمات و توصیفات ، نهایت قبح این عمل را گوشزد کند . خداوند نسبت به هر موضوعی تا جایی که امکان آن باشد ، تشریح می کند اما وقتی یک مطلب ، دیگر از حد توصیف و تشریح گذشت  تعبیرات را  در ظاهر بسیار ساده اما معنایی بسیار عمیق به کار می برد و جا دارد که انسان فقط فکر کند . مثلاً درباره قیامت و جهان بعد از مرگ و بهشت و جهنم ، "آخرت" را به کار می برد . به معنای فارسی "یک چیز دیگر". یعنی خداوند می فرماید با همة آن چیزی که شما تصور کنید فرق دارد و در مخیله تان نمی گنجد .  یکی از آن تعبیرات دربارة زناست که آنرا عملی بسیار زشت و راهی بسیار بد معرفی کرده است .

اگر دچار نشدن و آلوده نشدن به این نوع روابط نیاز به اراده دارد ، اما در صورت دچار شدن ، جدا شدن و رها شدن از آن، نیاز به اراده ای بسیار افزونتر دارد

و هیچ وجه آن توجیه عقلی و منطقی ندارد ، عملی است که حرمت شکنی ها ی حیوان گونه در آن موج می زند. دربارة ((سوء)) گفته اند که منظور عملی است که پلیدی و بدی آن ماندگار است و سریع و به راحتی از بین نمی رود. و  سایة زشتش همیشه در ذهن و فکر افراد و در زندگیشان وجود دارد . روابط نامشروع باعث از بین رفتن حیا که گفته اند اساس حیات قلب است و احساس هر خوبی است می شود و هرگاه حیا از بین برود تمام خیر و خوبی نیز از بین می رود و نتیجتاً عظمت و کبریائی خداوند در وجودی که همواره مرتکب گناه می شود رفته رفته محو می شود .

 

 

پاکان روزگار!  اجازه ندهید کرامت و ارزش وجودی شما که در مقام خلیفه اللهی عطا شده در آلودگی گناه محو شود و در توفان غرایز صیقل جانتان زنگار به خود بگیرد.

 

 

 

مدرسه علمیه نرجس- با تغییر  و تلخیص

تنظیم : کهتری

 

مقالات مرتبط

ارتباط با خدا یا جوانی کردن؟!

بلوغ زودرس

زندگی منهای خدا

باز هم قصه ناز و نیاز

دختر وپسر ، سودجویی یا تعهد؟

مضرات اولین عشق

منبع : tebyan.net