جوانی دوره ی با نشاطی است که بهترین فرصت ها را برای ساختن فردا ،در اختیار انسان قرار می دهد. این دوران بهر زندگی هر کسی است اما تفاوتش با فصل بهر در این است که دیگر تکرار نمی شود. مطلب زیر سخنان بزرگان دین است راجع به فصل زیبای جوانی. امیدواریم بعد از خواندن این مقاله بیشتر قدر گوهر گران بهای عمر خویش را بدانید واز آن کمال استفاده را بکنید.

***

* قـال رسول اللّه (ص ): اوصیکم بالشبان خیرا فانهم ارق افئده ان اللّه بعثنى بشیرا ونذیرا فحالفنى الـشـبـان وخـالفنى الشیوخ ثم قرا فطال علیهم الامدفقست قلوبهم .

رسول اکرم فرمود: به شماها دربـاره نـیـکـى کـردن به جوانان سفارش مى کنم زیرا که آنها دلى رقیق تر و قلبى فضیلت پذیرتر دارند. خداوند مرا به پیامبرى بر انگیخت تا مردم را به رحمت الهى بشارت دهم و از عذابش بترسانم . جـوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند، ولى پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم برخاستند و دچار قساوت و سخت دلى شدند.

دریاب جوانى ات را قبل از پیرى و سلامتت را قبل از بیمارى .

على (ع ) فرموده : دریاب جوانى ات را قبل از پیرى و سلامتت را قبل از بیمارى .

* قال ابوعبداللّه (ع ): کان فیما وعظ به لقمان ابنه یا بنى واعلم انک ستسال غدا اذا وقفت بین یدى اللّه عـزوجـل عـن اربـع شـبـابـک فـیـمـاابـلیته وعمرک فیما افنیته ومالک مما اکتسبته وفیما انفقته ، ((2))

امام صادق (ع ) فرموده است : از مواعظ لقمان حکیم به فرزند خود این بود که فرزندم ! بدان فردا در پـیـشـگاه الهى براى حساب ، حاضر مى شوى ، درباره چهار چیز از تو مى پرسند: جوانى ات را درچه راهـى صرف کردى ؟ عمرت را در چه کارى فانى نمودى ؟ ثروتت را چگونه به دست آوردى ؟ و آن را در چه راهى مصرف کردى.

*  قال رسول اللّه (ص ): ان العبد لاتزول قدماه یوم القیهمه حتى یسال عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیماابلاه ، ((3))

رسول اکرم (ص ) فرموده است که در قیامت هیچ بنده اى قدم از قدم برنمى دارد تا به این پرسشها پاسخ دهد: اول آن که عمرش را درچه کارى فانى نموده است .

دوم : جوانى اش را در چه راهى صرف کرده است.

دو چیز است که قدر و قیمتشان را نمى شناسد ، مگر کسى که آن دو را از دست داده باشد: یکى جوانى و دیگرى تندرستى است .

* قال على (ع ): شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما: الشباب والعافیه ، ((4))

عـلـى (ع ) فرموده : دو چیز است که قدر و قیمتشان را نمى شناسد ، مگر کسى که آن دو را از دست داده باشد: یکى جوانى و دیگرى تندرستى است .

* قال رسول اللّه (ص ): یا اباذر اغتنم خمسا قبل الخمس ، شبابک قبل هرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیهوتک قبل موتک ، ((5))

رسـول اکرم (ص ) به ابیذر غفارى فرمود: پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمار: جوانى ات را قـبل از پیرى ، سلامتت را قبل از بیمارى ، تمکنت را قبل از تهیدستى ، فراغتت را قبل از گرفتارى ، زندگانى ات را قبل از مرگ .

* قال رسول اللّه (ص ): فلیاخذ العبد المومن من نفسه لنفسه ، ومن دنیاه لاخرته ، وفى الشبیبه قبل الکبر وفى الحیوه قبل الممات ، ((6))رسول اکرم (ص ) فرمود: بر مرد با ایمان لازم است که از نیروى خود به نفع خویشتن استفاده نماید و از دنیاى خود براى آخرت خویش ، و ازجوانى خود پیش از فرا رسیدن ایام پیرى و از زندگى پیش از رسیدن مرگ .

* قال رسول اللّه (ص ): ان للّه ملکا ینزل فى کل لیله فینادى یا ابنا العشرین جدوا واجتهدوا، ((7))

حضرت رسول فرمودند که فرشته الهى هر شب به جوانان بیست ساله ندا مى دهد (براى سعادت و رستگارى خود) کوشش و تلاش کنید.

* قال رسول اللّه (ص ): سبعه یظلهم اللّه فى ظله یوم لا ظل الا ظله ، الامام العدل وشاب نشا فى عباده اللهب، ((8))

رسـول اکرمر فرموده است : خداوند هفت گروه را در سایه رحمت خود ، جاى مى دهد ، روزى که سـایه اى جز سایه او نیست : اول زمامدار دادگر و دوم : جوانى که در عبادت خداوند ، پرورش یافته .

* قال على (ع ): من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه ، ((9))على (ع ) فرموده است : کسى که نفس شرافتمند و با عزت دارد ، هرگز آن را با پلیدى گناه ، خوار و پست نخواهد ساخت .

* قال على (ع ): کم من شهوه ساعه اورثت حزنا طویلا، ((10))عـلى ( ع ) فرموده است : چه بسا لذت کوتاه و شهوت زودگذرى که غصه و اندوه فراوانى به دنبال دارد.

پی نوشت ها :

1- روضه کافى , ص , غررالحکم , ص 340.

2- کافى , ج2 , ص 135.

3- تاریخ یعقوبى , ص 59.

4- غررالحکم , ص 449.

5- روضه کافى , ص .

6- بحار, ج15 , ص 236.

7- مستدرک , ج2 , ص 35.

8- کافى , ج6 , ص 47.

9- غررالحکم , ص 677.

10- مستدرک , ج2 , ص 532.

منبع : tebyan.net