1- فرزندم هیچ کس و هیچ چیز را با خداوند شریک مکن!

         با پدر و مادرت بهترین رفتار را داشته باش!

                بدان که هیچ چیز از خداوند پنهان نمی ماند!

                        نماز را آنگونه که شایسته است بپادار!

                           اندرز و نصیحت دیگران را فراموش مکن!

                                     از بدان انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش!

                                          از مردم روی مگردان و با آنها بی اعتنا مباش!

                                                   با غرور و تکبر با دیگران رفتار مکن!

                                                        در راه رفتن میانه رو باش!

                                                                بر سر دیگران فریاد مکش و آرام سخن بگو!

                                                                       از طریق اسماء و صفات خداوند او را بخوبی بشناس!

                                                                             

 به آنچه دیگران را اندرز می دهی خود پیشتر عمل کن!

                                                                        سخن به اندازه بگو!

                                                              حق دیگران را به خوبی اداء کن!

                                                         راز و اسرارت را نزد خود نگاه دار!

                                                به هنگام سختی دوست را آزمایش کن!

                                        با سود و زیان دوست را امتحان کن!

                                  با بدان و جاهلان همنشینی مکن!

                           با اندیشمندان و عالمان همراه باش!

                    در کسب و کار نیک جدّی باش!

               بر کوتاه فکران و ضعیفان اعتماد مکن!

       با عاقلان ایماندار مدام مشورت کن!

 سخن سنجیده همراه با دلیل را بیان کن!

                                                   روزهای جوانی را غنیمت بدان!

                                                             هم مرد دنیا و هم مرد آخرت باش!                      

         با دوست و دشمن خوش اخلاق باش!

               وجود پدر و مادر را غنیمت بشمار!

                        معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار!

                              کمتر از درآمدی که داری خرج کن!

                     در هم ی امور میانه رو باش!

                 گذشت و جوانمردی را پیشه کن!

            هر چه که می توانی با مهمان مهربان باش!

                                                                          در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه باز دار!

                                                                    بهداشت و نظافت را هیچگاه فراموش مکن!

                                                            هیچگاه دوستان و هم کیشان خود را ترک مکن!

                                                        فرزندانت را دانش و دینداری بیاموز!

                                                                                                   

 به هنگام سخن متین و آرام باش!

       در هر کاری از دست و پای راست آغاز کن!

            سوارکاری و تیراندازی و ... را فراگیر!

                      با هر کس به اندازه درک او سخن بگو             

                              به کم گفتن و کم خوردن و کم خوابیدن خود را عادت بده!

                                   آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند!

                                            هر کاری را با آگاهی و استادی انجام بده!

                                    نا آموخته استادی مکن!

                               با ضعیفان و کودکان سرّ خود را در میان نگذار!

                        چشم به راه کمک و یاری دیگران مباش!

                   از بدان انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش!

               هیچ کاری را پیش از اندیشه و تدبر انجام مده!

     کار ناکره را کرده خود مدان!

اعجاز علمی

تنظیم برای تبیان: کهتری

مقالات مرتبط

باورهایی برای زندگی بهتر!

زندگی به روش آدمیزاد

فردای دیروزت را در یاب

خودتان باشید

زندگی تان را هدایت کنید!

منبع : tebyan.net