برای مطالعه ی چهل وهفتمین مقاله از سلسله مقالات اعتیاد اینجا کلیک کنید.

یکی از روان تحلیل گران معروف می گوید: انسان هنگامی که با اضطراب اساسی مواجه می شود، اقدام به برگزیدن روش های بیمار گونه برای کنترل اضطراب خود می کند. یعنی برای این که سرپوشی بر اضطراب خود گذارد، در جهات مختلفی ممکن است حرکت کند:

1) حرکت به سوی مردم:

این حرکت موجب مهر طلبی و در نهایت سلطه پذیری می شود. چنین شخصیتی «نه» گفتن را خوب نمی تواند به کار برد، در نتیجه به هر خواسته ای از جمله مصرف مواد ممکن است، تن دهد.

2) حرکت علیه مردم:

 این حرکت یک حرکت قهرآمیز و توأم با پرخاشگری است که زمینه را برای سلطه گری فراهم می آورد.

3) حرکت جدا از مردم که منتهی به انزوا و دوری از جمع می شود.

این روان تحلیل گر  معتقد است شخص  روان آزرده حداکثر سعی خود رابه کارمی گیرد تا اضطراب خودرانبیند و از آن فرار کند و عذاب آنرا احساس ننماید، یعنی به عبارتی:

1) وجود اضطراب را به هر نحو ممکن انکار می کند.

2) اضطراب خود را به شیوه ای معقول و منطقی نمایان می سازد.

3) اضطراب را به وسیله ی مخدرها بی اثر خواهد نمود.

4) از افکار واحساساتی که اضطراب برانگیز است، دوری می ورزد.

همان طور که ملاحظه می شود ، یکی از مهمترین شیوه های بیمار گونه ی شخص میل شدید وی به مصرف الکل و موادمخدر است. اعتیاد یکی از مکانیزم های مقابله با اضطراب و فشار روانی است و افراد مادامی که دارو مصرف می کنند فشارهای روانی چندانی آنان را ناراحت نمی کند.

حال می دانید راه پیشگیری از این اضطراب چیست؟ راهی که منتهی به پیشگیری از سوءمصرف مواد و سایر آسیب های اجتماعی روانی می شود.

بر اساس نظر این روان تحلیل گر اگر مادر عاطفه ی لازم را نسبت به کودک در بدو تولد بروز دهد و حس اعتماد و امنیت را در او برانگیزد، اضطرابی شکل نخواهد گرفت. به همین سادگی!!

 ظاهرا پیشگیری بسیار ساده و کم خرج است. کافی است که:

• رابطه ای سازنده با کودک خود برقرار کنید.

• به نیازهای کودک صمیمانه و با عاطفه پاسخ دهید.

• با تأیید کلامی و بدنی به رفتار خویشتن دار پاسخ دهید.

• موفقیت را پرورش دهید.

• هیجان های کودک را تأیید کنید.

• به تدریج، مقررات را مطابق با توانمندی های در حال رشد کودک، افزایش دهید.

نویسنده: دکتر نیکو زاده کردمیرزا _ تبیان

برای مشاوره ی اعتیاد انجا کلیک کنید.

مقالات مرتبط :

داوطلبی برای سوء مصرف مواد!

چرا افراد اقدام به مصرف مواد می نمایند؟

اعتیاد یک بیماری درمان پذیر

منبع : tebyan.net