برای مطالعه ی چهل وششمین مقاله از سلسله مقالات اعتیاد اینجا کلیک کنید.

افرادی که از اعتیاد رنج می برند اغلب یک یا بیشتر از یک مورد مشکل پزشکی دارند، بیماریهای ریوی، قلبی عروقی، سکته مغزی، سرطان، و اختلالات روانی را دربرمی گیرد. تصویر برداری کامپیوتری،  پرتو افکنی اشعه ایکس از قفسه سینه، و آزمایش های خون، اثرات آسیب آفرین سوءمصرف مواد را در بدن نشان می دهد. برای مثال، آزمون ها نشان می دهند که کشیدن تنباکو باعث سرطان دهان ، گلو ، نای ، خون ، ریه ها ، معده ، لوزالمعده ، کلیه ، مثانه و دهانه ی رحم می شود. به علاوه، برخی از مواد سوءمصرف شده مانند استنشاقی ها( مواد فرّار)، برای یاخته های عصبی سمی هستند و می توانند به آنها خواه درمغز یا نظام عصبی پیرامونی آسیب برسانند و یا آنها را تخریب کنند. حال این سئوال پیش می آید که،آیا سوءمصرف مواد سبب اختلال روانی می شود و یا برعکس، این اختلالات هستند که باعث اعتیاد دارویی می شوند؟ 

در پاسخ باید گفت، سوءمصرف مواد و اختلالات روانی اغلب همراه هم وجود دارند. در برخی موارد، اختلالات روانی می توانند مقدم بر اعتیاد باشند. درمواردی دیگر، سوءمصرف مواد می تواند اختلالات روانی را به ویژه در اشخاص با آسیب پذیری های خاص، راه بیاندازد یا تشدید کند.

اثر اعتیاد می تواند دور رس باشد:

1-  بیماریهای قلبی – عروقی

2- سکته مغزی

3-  سرطان

4-  HIV / ایدز

5- هپاتیت B و C

6-  بیماریهای ریه

7- چاقی

8-  اختلالات مغزی

فراتر از پیامدهای مضر اعتیاد برای شخص معتاد، سوءمصرف مواد می تواند سبب مشکلات بهداشتی جدی برای دیگران شود. سه مورد از زیانبارترین و آزاردهنده ترین پیامدهای  اعتیاد عبارت هستند از:

1) اثرات منفی در معرض مواد قرار گرفتن پیش از تولد بر روی نوزادان و کودکان.

احتمال دارد که برخی از کودکانی که در معرض مواد بوده اند در کلاس درس نیازمند به حمایت آموزشی جهت غلبه بر آن چه که می تواند نقصان های نافذ در حیطه های تحولی از قبیل رفتار، توجه، و شناخت است، باشند. وظیفه مستمر عبارت از بررسی آن است که، آیا اثرات در معرض قرار گرفتن پیش از تولد بر روی مغز و رفتار به دوره ی نوجوانی گسترش می یابد که سبب مشکلات تحولی در خلال آن دوره زمانی شود.

2) اثرات منفی تدخین توسط اشخاص دیگر که در محیط مشترکی با ما هستند.

مصرف مواد توسط افراد دیگری از اعضای خانواده ،

منبع : tebyan.net