برای مطالعه ی سی و چهارمین مقاله از سلسله مقالات اعتیاد اینجا کلیک کنید.

بر طبق یک مدل، انسان دارای عوامل بنیادینی شامل ساختار بدنی، روانی و معنوی است.

این مبانی با ساختارهای محیطی درگیر و در تعارض قرار می گیرند. در این تعارض سه سطح قابل ترسیم است:

1) عوامل زیستی ــ روانی ــ معنوی بر فشار آورهای محیطی که می توانند شامل رویدادهای زندگی مثل مرگ عزیزان، از دست دادن فرد مورد علاقه و یا هر رویداد دیگری باشد، تفوق یافته و زندگی در حال پیشرفت قرار می گیرد.

2) عوامل زیستی ــ روانی ــ معنوی با عوامل فشارآور در یک سطح برابر از نظر میزان نیرو قرار می گیرند، و در نتیجه زندگی دچار ایستایی می شود. در این مرحله اگر چه مشکل حاد نیست، اما از پیشرفت در زندگی خبری نیست.

3) فشارآورها بر عوامل زیستی ــ روانی ــ معنوی برتری پیدا می کنند و در نتیجه زندگی فرد دستخوش تخریب و ویرانی می شود. اما این تخریب قابل رفع است.

بر طبق این مدل، انسان موجودی منفعل و بی اختیار نیست که قدرت غلبه بر مشکلات را نداشته باشد، بلکه موجودی است که توان رشد و برقراری سازگاری مجدد را دارد. این رشد و سازگاری مستلزم یکپارچگی و انسجام مجدد است. این انسجام به چهار صورت انجام می پذیرد:

• انسجام تاب آورانه

• انسجام توأم با تعادل

• انسجام توأم با فقدان

• انسجام معیوب

 

بر طبق این مدل فردی که مبتلا به اعتیاد است، فشارآورها بر او برتری جسته اند و در برقراری انسجام مجدد، انسجامی معیوب را شکل داده است.چنین فردی در صورتی توان انسجام توأم با تحمل و تاب آوری را دارد که در مؤلفه های زیر خود را تقویت نماید:

1) ساختار بدنی خود را از طریق:

• رژیم غذایی

• دارو درمانی

• فعالیت های بدنی مناسب

آماده نماید.

2) ساختار روان شناختی خود را از طریق روان درمانی و آموزش در زمینه های:

• مهارت های زندگی

• سبک زندگی

• افزایش قدرت تحمل در برابر مشکلات

    تقویت نماید.

 

3) از نظر معنویت و عواملی مثل:

• شادکامی

• امید

• آسایش ذهنی

• خوش بینی

• ایمان

• اخلاق و خود کنترلی

• خرد

• خلاقیت

• قدردانی

• بخشندگی

• فروتنی

• رؤیاها

خود را آماده ی مواجهه با مشکلات نماید.

در صورتی که چنین شود، می توان انتظار داشت که در میان انحرافات زندگی کرد و با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم کرد و آسیب ندید. به عبارتی از این طریق می توان توقع انسجام توأم با پیشرفت را داشت.

کمی به این عوامل فکر کنید و ببینید، در زندگی شما خدا و معنویت و نوع رابطه ی شما با این مفاهیم چگونه است. بدن خود را چقدر دوست دارید و متناسب با دوست داشتن آن، چگونه تلاش می کنید. و در نهایت چقدر تحمل فشار روانی را دارید و اگر مشکلی پیش آید چقدر خلاقیت برای حل مشکل دارید؟

نویسنده:دکترعزت ا...نیکوزاده کردمیرزا_ تبیان

برای مشاوره ی اعتیاد اینجا کلیک کنید.

مقالات مرتبط :

دردم را درمان کن!                  

آیا اعتیاد ارثی است ؟                  

دانشجویان معتاد !              

منبع : tebyan.net