برای مطالعه ی بیست و هشتمین مقاله از سلسله مقالات اعتیاد اینجا کلیک کنید.

یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری اعتیاد، اجتماع است. اما چگونه اجتماع می تواند به شکل گیری آن کمک کند، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. یکی از این تبیین ها در مورد اعتیاد این گونه است:

هنگامی که هنجارهای جامعه شکسته می شود و شرایط کنترل اعضای جامعه از بین  می رود، قوانین جاری که چگونگی رفتار افراد نسبت به یک دیگر را تعیین می کرد ، شکسته شده و مردم نمی دانند از آن ها چه انتظاری وجود دارد. این بی نظمی یا بی هنجاری منجر به رفتارهای نابهنجار می شود.هر چه این حالت بی هنجاری شدیدتر باشد، نرخ وقوع رفتارهای انحرافی نیز افزایش می یابد.

هنگامی که دستیابی به اهداف عالی مثل تحصیلات بالا، مشاغل خوب و درآمدهای بالا از طرف جامعه مورد تأکید قرار می گیرد، و از طرفی امکان دستیابی برای همه ی مردم به صورت یکسان وجود ندارد، جامعه رو به ناهنجاری می گذارد زیرا بسیاری تصمیم بر آن می گیرند که از راه های غیر مشروع به این اهداف برسند.

 به عبارتی:

1) یک سیستم عمومی ارزشی توسط اغلب مردم جامعه پذیرفته شده است.

2) این سیستم ارزشی عمومی به مردم می گوید که برای رسیدن به چه اهدافی تلاش کنند.

3) این سیستم ارزشی خود راه های رسیدن به اهداف مورد نظر را می گوید.

4) در صورتی که اهداف و شیوه های رسیدن به آنها به یک اندازه مورد تأکید قرار نگیرند، شرایط بی هنجاری حاکم می شود.

5) بی هنجاری و اختلال در جامعه موجب می شود تا امکانات و شیوه های دست یابی به اهداف منتخب به تساوی توزیع نشود.

6) در نتیجه این شرایط مردم تلاش می کنند راهی را برای رهایی از فشار و حصول موفقیت پیدا کنند.

7) انواع مختلفی از راه حل های که فرد را منطبق بر جامعه می کند و جود دارد. ممکن است اهداف و شیوه های رسیدن به اهداف مورد قبول جامعه پذیرفته، رد و یا جایگزین شود:

• اگر تحت فشارهای اخلاقی اهداف و روش های مورد تأیید جامعه پذیرفته شود، حالت همرنگی پدیدار می شود.

• اگر راه های دست یابی به اهداف رد شوند، رفتارهای انحرافی شکل می گیرند. یعنی روش هایی که ما را سریع تر به اهداف می رسانند.

• همچنین ممکن است فرد اهداف را قبول نداشته باشد اما روش ها را پذیرفته باشد، در این حالت نیز رفتار انحرافی شکل می گیرد.

اگر تبیین بالا از اعتیاد درست باشد بر عهده ی مسئولان و برنامه ریزان جامعه است که ساختارهای جامعه را اصلاح نمایند. یعنی بایستی:

• فاصله ی طبقاتی به حداقل برسد وحتی از ین برود.

• دسترسی به تحصیلات مناسب و عالی و مشاغل متعارف و با وجه برای طبقات فقیر میسر شود.

• تعاملات منفی بین خانواده، مدرسه، و همسایگان از طریق برنامه های مناسب کاهش یابد.

• آرزوها و اهداف ترسیم شده برای مردم جامعه قابل دسترس تر نمایانده شود.

• حتی در تبلیغ، از بیان مطالبی که موجب خیال پردازی و ایده گزینی های دور و دراز می شود، بایستی پرهیز نمود.

نویسنده : دکتر عزت ا... نیکو زاده کرد میرزا – تبیان

برای انجام مشاوره ی اعتیاد اینجا کلیک کنید.

مقالات مرتبط :

مجرمی که بیمار است!

مواد راه گشا چیست؟

چطور به مواد بگوئیم:نه

منبع : tebyan.net