نوجوانی یکی ازمراحل زندگی است که فرد ازکودکی به بزرگسالی منتقل می شود. درابتدای ورود به این مرحله،رفتارهای کود کانه غالب است وبا گذشت زما ن فرد ، شباهت بیشتری با بزرگسا لی پیدا می کند.

دوره ی پیچیده ای که دامنه از 13 تا 20 سالگی ادامه دارد وصرف نظرازنوزادی در هیچ دوره ای از زندگی تغیراتی به اندازه نوجوانی روی نمی دهد.

نوجوانان بلوغ را تجربه می کنند که بررشدجسمانی، فیزیکی، وروانشناختی شان تاثیرمی گذارد. تغیرات قابل ملاحظه ای درمفهوم (( خود )) صورت می گیرد. آنان بحران هویت راتجربه می کنند،مسائل ومشکلاتشان افزایشمی یابد،ارتباط با گروه همسالان بیشتر می شود. نسبت به انتخاب شغل در آینده وتشکیل زندگی خانوادگی مشغلهذهنی پیدامی کنند.

به دلیل اهمیت خاص دوره نوجوانی و تاثیری که نحوه گذراندن آن برآینده ی فرد دارد،بایدتوجه بیشتری از جانب خانواده وجامعه نسبت به نوجوانان ومشکلاتشان صورت گیرد. تفاوتهای جسمی بین دو جنس از اهمیت بسیاری برخورداراست ،اما نباید توجه به تغیرات روحی وروانی واجتماعی فرد راکمرنگ کندنوجوان فراینداجتماعی شدن را تجربه می کند.،نوجوان می آموزد طبق فرهنگی که درآن زندگی می کند،چگونه عملکرد خود را با راههایی که ازنظراجتماعی مورد پذیرش است،هماهنگ کند.

اجتماعی شدن درتمام سنین وباتوجه به تغیرنقشها ادامه دارد،امادراین دوره به دلیل انعطاف پذیری نوجوان بسیارمهم است.

این فرایند ازطریق تاثیروالدین ،رسانه های گروهی،همسالان،مدرسه ومذهب صورت می گیرد.نوجوان در راهپیداکردن خود،برگزیدن هدف وانتخاب راه رسیدن به آن،اجتماعی می شود.

والدین :

ازمیان عوامل تاثیرگذاربرفراینداجتماعی شدن،والدین بزرگترین نقش را برعهده دارندچون نوجوانیسنی است که افرادنیازدارند از نظرعاطفی ومالی مستقل از والدین شوند.به هویت دست یابند.ارزشهای خودراحاکم سازندتعارض باوالدین شروع می شود. دراکثر مواقع اگر پیوند های عاطفی صمیمانه وجود داشته باشد،تعا رض هارا تحت کنترل در می آورد.

رسانه :

عامل رسانه گروهی هم بسیار مهم است ودربین آنها تلویزیون ،بخاطراستفاده عمومی تر،تاثیر گذارترمی باشد.این تاثیرهم جنبه مثبت وهم جنبه منفی دارد.در تحقیقات ثابت شده میزان خشونت دربین کودکان ونوجوانان ،درکشورهایی که صحنه های خشونت آمیزبیشتری درفیلم هایشان دیده می شود،افزایش می یابد.

بسیاری ازرفتارها ،ازطریق فیلمهای تلویزیونی،باگذشت زمان درکودکان ونوجوانان نهادینه می شوند .رسانه ها نقش بسیار مهمی در ساختن آینده ی نوجوانان دارد .مثلا هنگامی که زن همیشه با آرایش خودرا در رسانه ها به نمایش میگذارد در حقیقت القا کننده این صفت برای همه زنان نسل آیندهخواهد بود.و نوجوان امروز بطور ناخودآگاه نقش های آینده ی خود را در جامعه فردا فرا میگیرددر حالیکه ممکن است هیچ خاستگاهی در خانواده ی خود نداشته باشد و این امر به گسست بین نسل ها دامن می زند.

همسالان :

گروه همسالان هم تاثیرزیادی برنحوه اجتماعی شدن نوجوان دارد.بخصوص که دراین دوره ارتباط با همسالانرنگ بیشتری به خود می گیرد. حتی سبک لباس پوشیدن ،نحوه حرف زدن،چگونه گذراندن اوقات فراغت و....همگی تحت تاثیر گروه همسالان است.به دلیل اهمیت این موضوع،نظارت والدین بردوستی نوجوانان لازم است.

مدرسه ، به دلیل اینکه یکی ازمکانهای رابطه نوجوانان باهمسالان است اهمیت داردوهم وظیفه تعلیم وتربیترسمی آنهارابرعهده دارد.ارتباط ودلبستگی نوجوانان به معلمان ،تاثیر زیادی بر علائق، نگرشها، تفکرات وتمایلات وی می گذارد.

مذهب:

مذهب درچگونه اجتماعی شدن یک نوجوان بسیار مهم است.نوجوانان تحت تاثیر خصوصیات اخلاقی خانواده،محیط وگروه همسالان خود قرار می گیرند .اگر این عوامل تعامل لازم را باهم داشته باشند ودریک راستا قدمبردارند،به نهادینه شدن مذهب در نوجوان بسیار کمک می کنند .

منبع : tebyan.net