bxs1bxs2

هویت از آن نظر که ساخته و پرداخته عوامل گوناگون است داراى تقسیم‏هاى متعددى است . در این جا به برخى از آن‏ها اشاره مى‏کنیم :

از یک نگاه، هویت‏به فردى و اجتماعى تقسیم مى‏شود و هویت اجتماعى به صنفى، گروهى، قومى، ملى، منطقه‏اى و جهانى تقسیم مى‏شود . با نگاهى دیگر هویت‏با محوریت مراحل رشد داراى انواعى از این گونه است: کودکى، نوجوانى، جوانى، میان سالى و کهن سالى .

از جهت دیگر، لایه‏هاى هویت را در ابعاد و ساحت‏هاى وجود آدمى باید جست و جو کرد، مانند هویت اعتقادى، اخلاقى، عاطفى، رفتارى و مانند آن.

البته هویت کلى و مطلق برآیند و محصول تعامل مجموعه این ابعاد، لایه‏ها، دایره‏ها و اقسام است .


bxs3

در آغاز مناسب است‏بر این نکته تاکید کنیم که بحران‏ها از لحاظ سنى به دو دسته تقسیم مى‏شود:

الف: بحران‏هاى عمومى که به سن و مرحله خاصى از رشد فرد ارتباط ندارد و ممکن است در هر مرحله‏اى - در سطح فردى یا در مقیاس اجتماعى - اتفاق افتد

ب: بحران‏هایى که به مقاطع و دوره‏هاى خاصى از مراحل رشد آدمى اختصاص دارد، در این میان بحران‏هاى دوره جوانى از اهمیت‏بالاترى برخوردار است و در کتاب‏ها و پژوهش‏هاى روان‏شناسى محور بررسى‏هاى دامنه‏دار قرار گرفته است

نکته‏اى که شایسته دقت است آن که بحران‏هاى نوع اول بروز غالب و حساس آن در دوره جوانى است . اصولا به دلیل اهمیت مرحله جوانى و نقش مؤثر و آشکار جوانان و آگاهى و انرژى آنان بحران‏هاى فکرى و ذهنى آنان به کل جامعه سرایت مى‏کند و هم بحران‏هاى عمومى با شتاب زیاد در میان جوانان نمایان مى‏شود . از این رو نسل جوان را در این زمینه باید مرکز توجه و عنایت قرار داد و نگاه‏ها را بدان معطوف کرد

اینک به انواع گوناگون بحران‏ها مى‏پردازیم . از نگاه کلان مى‏توان بحران‏ها را به سه نوع عمده تقسیم کرد :

الف: بحران‏هاى انسانى

ب: بحران‏هاى انسان معاصر

ج: بحران‏هاى منطقه‏اى

قسم اول بحران‏هاى انسان از آن جهت که انسان است‏با قطع نظر از زمان و مکان ممکن است‏با آن مواجه شود و همواره گریبان‏گیر آدمیان بوده است . نوع دوم بحران‏ها و چالش‏هایى که تمدن معاصر با آن روبه‏رو شده، به طور برجسته‏ترى از اعصار کهن رخ نموده است . نوع سوم بحران‏هایى است که در مناطق گوناگون دنیا در چهره‏هاى متفاوت پدید مى‏آید

در این جا به ریشه‏اى‏ترین چالش‏ها، نگرانى‏ها و بحران‏هاى هویت از گونه نخست اشاره مى‏کنیم

bxs4

منبع : tebyan.net