به نظر می رسد اگر بتوانیم به فرزند خود این آموزش را بدهیم که بتواند در برابر بعضی از امورات و خواسته های دیگران «نه» بگوید، خیلی از بار مشکلات کم می شود. پرورش این مهارت بسیار حائز اهمیت است چرا که جوانان ساده لوح و مظلوم که مجبورند در برابر هر آنچه دیگران از آنها انتظار دارند سر تسلیم فرود آورند به دنبال آن دچار صدها مشکل خواهند شد.
آکا ایران


خیلی از جوانان که به دام اعتیاد افتاده و به فساد اخلاقی مبتلا شده اند و آن هایی که زندگی خود را باخته اند و دام دوستان ناباب افتاده اند و آن هایی که درس و زندگی خود رها کرده اند، اکثراً کسانی هستند که همیشه می خواسته اند مطیع و فرمانبردار باشند و در برابر هر خواهشی بله قربان گو بوده اند واظهار می کرده اند ما نمی توانیم «نه» بگوییم، خجالت می کشیم و زشت است! فکر می کنیم که در برابر دیگران بی ادبی کرده ایم.

 در صورتی که «نه» گفتن قدرت و مردانگی می خواهد و این مهارت از همان ابتدای کودکی باید با رفتارهای عملی در منزل شکل بگیرد. حتی اگر خودمان خواسته نامعقولی از کودک داشتیم اگر «بله» گفت، به او بگوییم چه دلیلی دارد که «بله» گفتی؟ جواب می دهد: «چون شما را دوست دارم!» بدانید این پایه یک خطر در آینده است. 

در این مرحله خیلی با اطمینان و صریح و زیبا به او آموزش دهید که باید «نه» می گفتی! به هر کسی که می خواهد باشد، وقتی انتظارش نامعقول است، دیگر فرقی ندارد پدر یا مادر یا معلم یا فردی دیگری باشد و تمام تبعات این بله گفتن را به او گوش زد کنید. اگر این مهارت ها را از خانه خود شروع نماییم ،تبدیل به یک عادت می شود و اگر دیدیم فرزند ما در برابر خواسته های نامعقول دیگران «نه» گفت، او را باید تحسین و تشویق کنیم. دیگران هم ناراحت شدند، بشوند، این چه منطقی است که می پذیرد، من فرزندم را بد تربیت کنم چون که دیگران ناراحت می شوند؟ آنها که هرگز در آینده هزینه مشکلات فرزند شما را نخواهند داد، اگر فرزند شما در برابر خواسته های نامعقول «نه» گفت، حتما بگویید و آموزش دهید که کارش اشتباه نبوده است. او باید منطقی و غیرمنطقی بودن یک عمل را تشخیص دهد.

 

 ولی متأسفانه خانواده ها نه تنها این کار را نمی کنند بلکه دائم در گوش فرزند خود می خوانند که پسر خوب کسی است که حرف دیگران را گوش کند، خواه خوب باشد، خواه بد باشد و اگر پسر آنها با جدیت در برابر یک آدم بزرگ «نه» گفت، او را سرزنش و حتی تنبیه می کنند که چرا به آدم به این بزرگی «نه» گفتی. این جاست که کار خراب می شود و بله گفتن در هر شرایطی را به پسر یا دختر خود آموزش می دهند.

 

 وقتی که خانواده ای تأکید زیاد می کند که باید حرف بزرگ ترها را گوش کرد. مثلاً دختری 14 ساله که با پسری 16 ساله مواجه می شود و پسر از دختر تقاضای دوستی می کند، دختر به یاد گفته های پدر و مادرش می افتد که آنها بارها گفته اند حرف بزرگ ترها را باید گوش کرد، پس جواب «آری» گفتن اشکالی ندارد!

 یا پسری که دوستش به او سیگار تعارف می کند و او باید بگیرد و بکشد زیرا پدر و مادرش بارها گفته اند که پسر خوب کسی است که حرف بزرگتر از خودش را گوش کند!

 

 این ها همه نکته های تربیتی اثرگذاری است که با روح و شخصیت فرزند شما جوش می خورد. پس بدانید ناتوانی در «نه» گفتن؛ به خواسته های نامعقول دیگران، می تواند باعث صدها مشکل گردد.

 ناتوانی در «نه» گفتن علت های متفاوت دارد: 

خواسته های پدر و مادر، احساس گناه به خاطر از دست دادن دوست، بی احترامی به بزرگتر ها، کم نیاوردن در مقابل دیگران و ...

پس آموزش را شروع کنید. در گام نخست به او بیاموزد که «نه» بگوید و چندین بار در کارهای مختلف با فرزندتان تمرین کنید و دلیل قاطع خود از «نه» گفتن را بیان کنید و پیامدهای منفی «بله» گفتن را آموزش دهید تا او بداند حق دارد خواسته های غیرمنطقی دیگران را به راحتی رد کند. در گام دوم با او همدلی کنید و با تحسین و تشویق و تمرین های کوچک و بزرگ این موارد را در منزل آموزش دهید، اگر چه دچار خسارت می شوید، زیرا فرزندتان باید تجربه کند. مثلا با این تمرین آموزش را شروع کنید. یک روز به پسرتان بگویید بدون اجازه کیف مادرش را بازرسی کند و یا مقداری پول بردارد، تا او طعم شیرین «نه» گفتن را حس کند و طعم تلخ «بله» گفتن را عمق وجودش لمس کند.

 

منبع :