آکاایران: استرس های شب امتحان

آکاایران: با تغییردادن دیدگاه ها درباره امتحان، می توان از مطالعه کردن لذت برد وکارایی را نیز بالا برد.برای این موضوع باید سعی شود تا زیاد از حد به نمره اهمیتداده نشود.نمره نه بازتابی از ارزش فردی است، اما می تواند موفقیت در آینده راپیش بینی یا تضمین کند.برای تغییر دیدگاه باید این باور به وجود آید که امتحانتنها یک […]
با تغییردادن دیدگاه ها درباره امتحان، می توان از مطالعه کردن لذت برد وکارایی را نیز بالا برد.
برای این موضوع باید سعی شود تا زیاد از حد به نمره اهمیتداده نشود.
نمره نه بازتابی از ارزش فردی است، اما می تواند موفقیت در آینده راپیش بینی یا تضمین کند.
برای تغییر دیدگاه باید این باور به وجود آید که امتحانتنها یک امتحان است و چیزهای دیگر هم در زندگی
وجود دارد.
پدرها و مادرها گاهی والدین به قصد محبت موجب پسرفت دلبند خود می شوند.
زمانی که والدین بانزدیک شدن زمان امتحان، فشار مضاعفی برای آماده شدن و گرفتن نمره (معمولا بیست) درمورد فرزند خود
به کار می برند، شرایط ویژه و سخت در ایام امتحان برقرار می کنند وفرزند خود را از گرفتن نمره کم یا
عدم قبول شدن می ترسانند و تهدید می کنند یاپی درپی درباره امتحان به او هشدار می دهند باید انتظار افزایش اضطراب در کودک
راداشته باشند.
مقایسه کودکان باهم یکی از بدترین کارهاست.
هرگاه ناتوانی های کودکی باتوانایی های کودک دیگر سنجیده شود و این امر با سرزنش همراه باشد، اعتماد به نفس کمو بر
اضطراب کودک افزوده می شود.
چند نکته برای کاهش اضطراب ۱- شب قبل از امتحان اندازه کافی استراحت کنید.
وقتی بسیار خسته اید کار آمدیخود را از دست می دهید.
۲- وقتی احساس می کنید به قدر کافی برای امتحان آماده اید،دست به فعالیتی آرامش بخش بزنید.
۳- صبح روز امتحان غذای ساده صرف کنید.
۴- قبلاز شروع امتحان از همدیگر سوال نکنید.
۵- سعی کنید زود در محل امتحان حاضر شوید،این عمل به آرامش شما کمک می کند.
۶- از نوشیدن قهوه یا چای غلیظ پرهیز کنید.
حتیکسانی که قهوه را خوب تحمل می کنند؛ اگر روز امتحان در مصرف آن زیاده روی کنند ممکناست احساس سبکی سر، دلهره
و دلشوره کنند.
۷- اگر انتظار شروع امتحان موجب اضطرابشما می شود با خواندن مجله یا روزنامه ای توجه خود را از امتحان منحرف کنید.
۸- ابتدا به سوالات آسانتر پاسخ دهید و سپس سوالات دیگر را بخوانید و پاسخ دهید.
۹- اگر در حین مطالعه حواستان پرت می شود و اضطراب دارید، چند دقیقه به خود استراحتدهید.
خودش را در اتاقش حبس می کند و مشغول درسخواندن می شود.
به کوچک ترین مزاحمت اعتراض می کند با صدای بلند درس می خواند، دراتاق راه می رود یا دراز می کشد.
به درخواست های اطرافیان توجه نمی کند یا در مقابلخواسته ها با اعتراض می گوید که درس دارد.
کم غذا می شود.
اینها نشانه های درسخوانبودن نیست، بلکه همگی نشانه های اضطراب پیش از امتحان است.
همه ما پیشاز امتحان، درجاتی از نگرانی یا تنش را تجربه می کنیم.
میزان کم این اضطراب ونگرانی می تواند ما را بر انگیزاند و به ما کمک کند.
ولی نگرانی بیش از حدمی تواند مشکل ایجاد کند مخصوصا اگر در جریان آماده سازی و انجام امتحان ها مزاحمتایجاد کند.اما برای
مقابله با اضطراب در این مواقع هم راهکارهایی وجود دارد.
اولینقدم این است که مشخص کنیم اضطراب براثر عدم آمادگی است یا بر عکس کاملا آماده هستید.
اگر آمادگی کافی ندارید، حق با شماست باید مضطرب باشید، اما اگر با وجودآمادگی هنوز وحشت زده یا حساس هستید،
واکنش شما منطقی نیست.
zist1.ir
.

منبع : persianv.com