آکاایران: راه بردهایی برای پیش گیری از اضطراب امتحان

آکاایران: اگر مسائلی را که به عنوان عوامل موثر در اضطراب امتحان بیان شد , به دقت ملاحظه کنیم , در واقع روش های پیش گیری نیز خود به خودمشخص خواهد شد.توصیه ها و راه بردهای زیر دراین زمینه می توند مفید باشد : – هدف امتحان باید ارزیابی دانسته های دانش آموزان باشد و نه […]
اگر مسائلی را که به عنوان عوامل موثر در اضطراب امتحان بیان شد , به دقت ملاحظه کنیم , در
واقع روش های پیش گیری نیز خود به خودمشخص خواهد شد.
توصیه ها و راه بردهای زیر دراین زمینه می توند مفید باشد : – هدف امتحان باید ارزیابی دانسته های
دانش آموزان باشد و نه نادانسته های آن ها .
– در ارزش یابی میزان یادگیری دانش آموزان نباید فقط نمره امتحان را ملاک و معیار قرار داد و از
دیگر شیوه های ارزش یابی نیز باید استفاده کرد .
– محیط خانه و مدرسه و جو عاطفی حاکم بر آن ها باید دور از تنش های عاطفی و مشاجره
و اختناق باشد .
– برخورد معلمان و مراقبان با دانش آموزان د رکلاس و جلسه امتحان باید درست , اطمینان بخش و امیدوار
کننده باشد .
– فضا و جو حاکم بر جلسه امتحان را باید خیلی دوستانه , غیر رسمی و طبیعی جلوه داد .
– قبل از امتحانات اصلی از امتحانات فرضی و آزمایشی به منظور آشنا سازی دانش آموزان با سوالات و نحوه
امتحان استفاده کرد .
– از برگزاری امتحانات بسیار سخت اجتناب کرد و در طراحی سوالات , متوسط دانش آموزان را در نظر گرفت
.
– از برگزاری امتحان با وقت بسیار اندک اجتناب کرد .
– سوالات دشوار را باید در شماره های آخر قرار داد.
– نوع و تعداد سوالات می بایست با توان ذهنی دانش آموزان و مدت زمانی که در اختیار آن ها
قرار داده می شود , متناسب باشد .
– از طرح سوالاتی که کاملا جنبه حفظ کردنی دارند حتی الامکان باید اجتناب کرد .
– از آن که اضطراب امتحان با عزت نفس رابطه معکوس دارد , باید عزت نفس دانش آموزان را افزایش
داد .
– باید ترس از شکست را دانش آموزان دور ساخت .
– باید ارزیابی شناختی و تصویر ذهنی دانش آموزان از خود و توان مندی هایشان را از طریق ارائه باخوردهای
درست , واقع گرایانه ساخت .
– باید به دانش آموزان توصیه کرد که با آمادگی بیش تری در جلسه امتحان حاضر شوند , کم تر
به اهمیت امتحان فکر کنند و امتحان را صحنه مبارزه و و جنگ در نظر نگیرند .
– انتظارات و توقعات والدین و معلمان از دانش آموزان باید متناسب با توانایی ها و استعداد های آن ها
باشد .
– از مقایسه کردن دانش آموزان با هم دیگر باید اجتناب کرد .
در صورت لزوم هر فرد با خودش مورد مقایسه قرار گیرد .
– از مدرک گرایی و ارزش بیش از اندازه قائل شدن برای نمره باید اجتناب کرد .
– باید همواره تفاوت های درون فردی و بین فردی دانش آموزان را مدنظر قرار داد .
– سرانجام باید روش های درست مطالعه را به دانش آموزان آموزش داد.
khschool.ir
.

منبع : persianv.com