اما سوال این است که سبک زندگی دقیقاً چیست و چه کاربردی در زندگی روزمرۀ ما دارد؟

خانوادهآکا ایران


اگر بخواهیم برای نوجوان امروزی سبک زندگی را تعریف کنیم چه می توانیم بگوییم؟

رفتارهای ما در زمینه های مختلف می توانند شکل خاصی داشته باشند؛ نحوه غذا خوردن، راه رفتن، لباس پوشیدن، حرف زدن؛ این ها همه رفتار های متنوعی هستند که ما داریم. وقتی از سبک زندگی صحبت می کنیم، داریم از شیوه رفتار و مدل رفتاری که معمولاً بر اساس آن رفتار می کنیم حرف می زنیم. در هر زمینه ای به مرور عادات رفتاری ما شکل می گیرد و رفتار ما سبک پیدا می کند. رفتارهای ما می تواند سبک داشته باشد، مثل نقاشی ها که سبک دارند.


سبک زندگی از کجا ناشی می شود و اهمیت آن چقدر است؟

سبک زندگی معمولاً ناشی از «تفکر» و «علاقه» های ما هستند، اما برخی از اوقات عوامل مختلفی می توانند سبک رفتارهای ما را تغییر دهند و یا اینکه ما بر اساس تقلید یا هرگونه عامل دیگری رفتارهای خود را شکل دهیم. آنگاه این رفتار است که به مرور «اندیشه» و «احساسات» ما را جهت می دهند. همیشه رفتارهای ما نتیجۀ آگاهی ها و اعتقادات اصیل ما نیستند، بلکه گاهی از اوقات می توانند بر اساس هوس ها و تقلیدهای ما صورت بگیرند. آنگاه به مرور بر اعتقادات و آگاهی های ما تاثیر می گذارند و می توانند افکار ما را عوض کنند. شما بگویید که چگونه به طور مداوم رفتار می کنید، نوعاً چه نوع پوشش و چه نوع گفتاری دارید، تا من به شما بگویم که این نوع و سبک رفتار شما چه تأثیراتی بر شخصیت و افکار شما می گذارد. گاهی با یک انگیزۀ ساده و سطحی، یک رفتار غلطی انتخاب می شود و این رفتار بعداً روح ما را کج و معوج می کند. به همین دلیل هم هست که در اسلام به «احکام» و «آداب» این همه اهمیت داده شده است و می بینید که از همان روز اول برای سبک زندگی آدم های مؤمن برنامه ریزی می شود.


برنامه ریزی برای تنظیم و اصلاح سبک زندگی چقدر اهمیت دارد؟

اگر برای سبک زندگی خودمان یعنی سبک رفتارهای خودمان برنامه ریزی نکنیم، دو اتفاق بد می افتد: یکی این که دیگران برای سبک زندگی ما برنامه ریزی خواهند کرد و ما ناخودآگاه طبق برنامۀ دیگران و احیاناً دشمنان خودمان زندگی خواهیم کرد که این معلوم است که خیلی بد است. و اتفاق بد دیگری که می افتد این است که از فرصت «استفاده از سبک رفتار برای تاثیرگذاری بر اندیشه و تمایلاتمان» استفاده بهینه نکرده ایم. اگر برای سبک زندگی خودمان برنامه ریزی نکنیم مثل این است که رودخانه پرخروشی که می شود به کمک یک سد از آن برق تهیه کرد را بدون استفاده رها کنیم و هرز برود. سبک زندگی، تعیین مدل و نوع رفتار است برای انرژی گرفتن و تاثیر گذاشتن بر دیگر ابعاد اندیشه و فرهنگ خود و جامعه. سبک زندگی محلی است برای رشد پیدا کردن، همانطور که می تواند محلی باشد برای سقوط ارزش ها و اندیشه و ایمان. ما اگر برنامه ریزی نکنیم این فرصت بزرگ برای رشد خود و جامعه مان را از دست داده ایم.


رابطۀ سبک زندگی با نوجوان ها چیست؟

نوجوان ها قبل از معنا و آثار هر رفتاری به سبک آن توجه می کنند. یک نوجوان قبل از این که فکر کند که مثلا اگر مویش را مطابق فلان مدل بزند چه معنایی خواهد داشت، ممکن است جاذبه های یک مدل او را تحت تاثیر قرار دهد. لذا ممکن است نوجوان یک سبک گفتاری یا رفتاری را بدون آنکه به هویت و معنای عمیق آن سبک رفتار فکر کند، برای زندگی خودش انتخاب کند. سبک ها خیلی برای نوجوان گیرایی دارند. تا حدی می شود گفت دوران نوجوانی دوران انتخاب سبک ها است. آن هم بر اساس تمایلات گروهی و مدهای اجتماعی. جدید بودن و مبالغه آمیز بودن دو ویژگی مهم در انتخاب سبک ها در میان نوجوانان است.


منبع: nojavan.khamenei
.

منبع :