آکاایران: چاقی نوجوانان دیرخواب

اخبار روز نوجوانان : یافته های یک بررسی جدید دلیلی دیگر به نفع این توصیه والدین به نوجوان است که زود بخوابند. این یافته ها نشان می دهد که بیدار ماندن تا دیروقت ممکن است خطر اضافه وزن در نوجوانان را در طول زمان بیفزاید.

پایگاه اطلاع رسانی آتیسام : پژوهشگران در این بررسی داده های به دست آمده از بیش از 3300 نوجوان آمریکایی را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که هر ساعت اضافی بیدار ماندن دیروقت با افزایش دو نمره ای در شاخص توده بدنی (BMI) همراهی دارد. شاخص توده بدنی میزان چربی بدن را براساس وزن و قد اندازه می گیرد. پژوهشگران دریافتنند که این رابطه میان دیر خوابیدن در شب و افزایش BMI تحت تاثیر زمان کلی خواب، مقدار ورزش یا زمان گذرانده شده در جلوی کامپیوتر یا تلویزیون نیست.

آکاایران: چاقی نوجوانان دیرخوابلورن آسارنو، نامزد دکترا در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در بیانیه خبری منتشرشده به وسیله آکادمی پزشکی خواب آمریکا گفت: «این نتایج از این لحاظ مهم هستند که زمان خوابیدن نوجوان و نه فقط مدت کلی خواب را به عنوان هدفی بالقوه برای کنترل همزمان وزن در گذر به بزرگسالی برجسته می کنند.»
البته این بررسی که در شماره اکتبر ژورنال Sleep منتشر شده است، ثابت نمی کند که جغدهای شب محکوم به اضافه وزن هستند. این یافته ها همراهی میان زمان خواب و وزن و نه یک رابطه علت و معلولی را نشان می دهند.
آکادمی پزشکی خواب آمریکا می گوید، نوجوانان نیاز به بیش از 9 ساعت خواب در شب دارند.

.

منبع :