آکاایران: شغل هایی مانند وکیل، فروشنده، کارفرما، پلیس و سیاستمدار در برابر شغل هایی مثل معلم، دکتر، پرستار، مدیر مدرسه و استاد دانشگاه قرار می گیرند

تازه ترین پژوهشها نشان می دهند که شغل یک فرد- و دیدی که جامعه نسبت به آن دارد- می تواند بار روانی اضافهای را برای والدین ایجاد کند؛ به عبارت دیگر، برخی از شغلها استرسی دوچندان بر والدین تحمیل می کنند.

آکاایران: شغل والدین باعث کاهش توجه به تربیت کودکان می شود

این ِ پژوهش گروهی از پژوهشگران دانشگاه آیووا، نمایانگر آن است که پدرومادرانیکه شغلشان از سوی جامعه به عنوان تهاجمی، ضعیف و بی احساس شناخته می شود، تحت فشار روانی بیشتری نسبت به والدینی هستند که پیشه آنها شباهت بیشتری به نقش شان به عنوان پدر و مادر دارد و به عنوان خوب، قوی و احساسی شناخته می شوند.

در این طرح آزمایشی، شغل هایی مانند وکیل، فروشنده، کارفرما، پلیس و سیاستمدار در برابر شغل هایی مثل معلم، دکتر، پرستار، مدیر مدرسه و استاد دانشگاه قرار می گیرند.

مارک والتر، دانشجوی دکترای جامعه شناسی این دانشگاه می گوید: «ما می دانیم منبع اصلی استرس در والدین، ترکیب زمان و انرژی است، اما چیزی که می خواستیم در این پژوهش بررسیکنیم، همبستگی دید جامعه نسبت به یک شغل و سلامت روانی والد شاغل به آن شغل بود. و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این همبستگی وجود دارد.»

.

منبع :www.sefidak.com