نکاتی مهم برای برقراری پیوند با کودک

گاهی اوقات پس از زایمان و وقتی که همه با هم به خانه باز می گردید، اوضاع آنطور که شما پیش بینی می کردید پیش نخواهد رفت. شاید شما هم این تجربه را داشته باشید که چند روز بعد از زایمان همه کارهای نوزاد را مادرش انجام دهد،