آکاایران: اگر کودکان شاهد درگیری، خشم، ناسزاگویی و بد رفتاری والدین نسبت به هم باشند، الگوی رفتاری در آنها شکل می گیرد.

 مرضیه مشتاقی روان شناس گفت: در بحث یادگیری که با تحقیق بسیاری از مراکز و کشورها دیده شده بالای ۶۰ درصد یادگیری ها مشاهده ای است.

وی افزود: اگر کودکان شاهد درگیری ، خشم ، ناسزاگویی و بد رفتاری والدین نسبت به هم باشند الگوی رفتاری در آنها شکل می گیرد و در موقعیت های مشابه قرار می گیرند واکنش آنها نسبت به آن موقعیت می تواند یکی از الگوهایی که در دوران زندگی با والدین به وجود بیاید را انتخاب کند.

این روانشناس گفت: زمانیکه والدین با موردهای خاص مواجه می شوند در ذهن کودک شکل می گیرد و این امر باعث می شود تا از پیشرفت آنها جلوگیری شود.
وی اشاره کرد: در هر حال فایل های رفتاری والدین در ذهن بچه ها اثر می گذارد. وی تصریح کرد: وقتی الگوها در رابطه با مسائل بیمار گونه ارائه شده و فرد احساس ناتوانی می کند دچار افسردگی و اضطراب شدید شده و ممکن است پر خاشگر شود و در خیلی از مواقع فضاهای خالی که توسط والدین خالی مانده در موقعیت های مناسب توسط الگوهای نامناسب پر می شود و ممکن است فرد چندین الگو را بر دارد و دچار خطا شود و راه های مختلف را پیش بگیرد.

این روانشناس در پایان به والدین این طور هشدار داد: مهم ترین مساله ای که می توان به آن اشاره کرد این است که والدین الگوهای رفتاری را به عنوان یک مهارت یاد بگیرند و فکر نکنند چون پدر و مادر شده اند همه چیز را می دانند و باید آزمون خطا در بچه ها در یک جایی تمام شود. همچنین افزود: خبر خوب این است که والدین می توانند این مهارت ها را یاد بگیرند و به طرف حل مسائل پیش بروند.

گردآوری شده توسط گروه هفت گنج

.

منبع : 7ganj.org