زایمان در آب یک زایمان طبیعی است که ضمن درد کمتر نیازی به استفاده از داروهای بی حسی ندارد.

یک متخصص زنان و زایمان گفت: در روش زایمان در آب با استفاده از آب با دمای 37- 34 درجه و relaxation عضلات، یک زایمان طبیعی اما بدون درد در آبگرم صورت میگیرد.

این پزشک از مزایای این روش درد کم و عدم استفاده از داروهای بی حسی را ذکر نمود و افزود: در این روش در عین حال خطر بروز مشکلات تنفسی به جهت ورود آب به ریه نوزاد و عفونت و خونریزی برای مادر وجود دارد.

وی راه کاهش خطرات ناشی از زایمان در آب را حضور مامای با تجربه و کنترل لحظه به لحظه شرایط زایمان و وضعیت مادر و نوزاد دانست.

همچنین شرایط لازم جهت انجام این نوع زایمان را سلامت کامل مادر و جنین و اعلام رضایت کامل مادر از طریق پر نمودن رضایت نامه عنوان نمود.

این متخصص زنان و زایمان گفت: کارگاه‌های آموزشی زایمان در آب ویژه ماماهای کشور به خصوص در شهرهای تهران و اصفهان بیش از گذشته درحال برگزاری است.


گفتنی است: این روش برای اولین بار در شوروی صورت پذیرفت که در حال حاضر پس از گذراندن مراحل آزمایشی به عنوان یکی از روشهای زایمان طبیعی بدون درد قابل انجام است.


منبع:seemorgh.com

زایمان,زایمان در آب,فیلم زایمان در آب,زایمان در آب در ایران,درد,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان بی درد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/zayeman.html'>زایمان بی درد</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان بدون درد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/zayeman.html'>زایمان بدون درد</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان طبیعی بدون درد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/2013392414.html'>زایمان طبیعی بدون درد</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان طبیعی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/201318114931.html'>زایمان طبیعی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس زایمان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/hygiene-lady/news20175122262159190.html'>عکس زایمان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان زنان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/hygiene-lady/20149110354.html'>زایمان زنان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بعد از زایمان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/afsordegibadazzayeman.html'>بعد از زایمان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان سزارین' href='http://akairan.com/koodak/tag/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86/'>زایمان سزارین</a></strong>,پس از زایمان,متخصص <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زنان و زایمان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/news20165213171175090.html'>زنان و زایمان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان طبیعی زنان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/hygiene-lady/20149110354.html'>زایمان طبیعی زنان</a></strong> زایمان,زایمان در آب,فیلم زایمان در آب,زایمان در آب در ایران,درد,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان بی درد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/zayeman.html'>زایمان بی درد</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان بدون درد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/zayeman.html'>زایمان بدون درد</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان طبیعی بدون درد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/2013392414.html'>زایمان طبیعی بدون درد</a></strong>,زایمان طبیعی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس زایمان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/hygiene-lady/news20175122262159190.html'>عکس زایمان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان زنان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/hygiene-lady/20149110354.html'>زایمان زنان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بعد از زایمان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/afsordegibadazzayeman.html'>بعد از زایمان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان سزارین' href='http://akairan.com/koodak/tag/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86/'>زایمان سزارین</a></strong>,پس از زایمان,متخصص زنان و زایمان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان طبیعی زنان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/hygiene-lady/20149110354.html'>زایمان طبیعی زنان</a></strong>