آکاایران: عفونت ادراری در بارداری + علائم

اگرعفونتکلیهداشتهباشیدوباردارباشید،احساسبسیارناخوشایندیایجادمیکند

 

 یکیازمشکلاتیکهزنانبارداردرطولدورانبارداریباآنمواجههستندعفونتاستانواععفونتبهویژهعفونتادراریاز شایع ترینعفونت هاومشکلاتایندورانمحسوبمی شوداینکهراههایپیشگیریازآنچیستوچهمواردبهداشتیرادرایندورانبایدرعایتکرد،همگیجزوموضوعاتیاستکهدراینمطلبمیخوانید

عفونتادراریچیستوچهعلائمیدارد
عفونتادراریتوسطمیکروبیکهبهادرارواردشدهایجادمیشودومیتواندباعثمواردزیرشود


عفونتباکتریاییبیعلامتدراینحالتباکتریهادرادراریافتمیشوداماهیچعلامتیوجودندارد


عفونتمثانهایندرزنانبارداروغیرباردارشایعاستعلائمآندردهنگامادراروتکررادراراستعلائمدیگریماننددردزیرشکم،وجودخوندرادراروتبنیزممکناستوجودداشتهباشد


عفونتکلیهاینعفونتغیرمعمولاستاماممکناستبهعنوانیکعارضهالتهابمثانهوبدونعلامترخدهدعلائمممکناستشاملدرددرکمر،تب،احساستهوعواستفراغواسهالووجودخوندرادرارباشد

آیاعفونت،بارداریراتحتتاثیرقرارمیدهد؟
اگرعفونتکلیهداشتهباشیدوباردارباشید،احساسبسیارناخوشایندیایجادمیکند اماممکناستباعثتولدزودرسووزنکمهنگامتولدنیزبشودعفونتکلیهنادراستاماممکناستموجبعفونتمثانهیاادرارشودکهدرابتداعلائمیندارد

مدامبررسیکنید
دراوایلبارداریبایدمدامادرارتانرابررسیکنیدپزشکتاننیزاینبررسیراتجویزمیکنداینآزمایشحتیاگرشماهیچنشانهاینداشتهباشیدبایدانجامشوداینآزمایشازجملهآزمایشهاییاستکه بهطورمنظمدرطولبارداریبایدانجامشود

عفونتدربارداریچطوردرمانمیشود
دراینموردبههیچعنواننبایدخوددرمانیشودوبایدحتمابهپزشکمراجعهشودچونممکناستداروهاییبرایافرادیکهعفونتادراریدارندتجویزشودکهدردورانبارداریمصرفآندارو هامجازنیستپسحتمابایدبامراجعهبهپزشکوانجامآزمایش هایلازمدارومصرفشودهمچنیندوره هایدرمانیمختلفیوجودداردکهبایدتحتنظرپزشکصورتگیردنکتهدیگراین کهافرادیکهمکرردچارعفونتادرارمی شوندلازماستدرکلدورهبارداریدرمانشوندمثلااگر۳دورهعفونتادراریگرفتهباشندلازماستبعدازآخریندورهدرمانبهصورتهمیشگیدارومصرفکنند

عفونتادراریدربارداریچطورپیشگیریمیشود
بامراجعهبهموقعبهپزشکبایدآزمایش هایلازمصورتگیردنحوهشست وشوپسازدستشوییهمبسیارمهماستیکیازمهم ترینعواملیعفونتادراریمیکروب هایروده ایاشریشیاکلاهستندهنگامشست وشوقسمتمقعدبایدطوریشستهشودکهمیکروب هابهسمتبالانیاینددرخانم هایبارداربهمحضسوزشادراروتکررادراربایدبهپزشکمراجعهوآزمایشدادهشودودرصورتیکهعفونتدرادراردیده شود،بایددرمانشود

گروهپرخطرکداماست
افرادیکهدردورانیغیرازدورانباردارینیزبهصورتمکرردچارعفونتادراریمیشوندیابهطورمادرزادییادراثربرخیمشکلاتدچارمشکلکلیویشدهاندجزوگروههایپرخطرقراردارندودرمورداینافراداحتیاطبیشتریبایدصورتگیرد

 

منبعمنبع :